HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mirical juice that successfully prevents cancer, diabetes, gastritis and lowers blood pressure  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Mirical juice that successfully prevents cancer, diabetes, gastritis and lowers blood pressure
ms<sldj" Èhjeähdj" .Eiag%hsàia iy wê reêr mSvkh j,lajk úYañ; w, hqI mdkh

ms<sldj" Èhjeähdj" .Eiag%hsàia iy wê reêr mSvkh lshkafka fndfyda iq,n jf.au Nhdkl f,vfrda. i;rla' ngysr iy mdrïmßl fnfy;a u.ska hïlsis md,khla lrkak mq¿jka jqk;a tho f,ais fohla fkfuhs'


wo wms lshkafka fuu nrm;, frda. y;ru kj;ajkak mq¿jka w¾;dm,a hqI mdkh .ekhs'

uq,skau n,uq w¾;dm,a hqI j, .=K iy m%fhdack .ek'- m%;sYla;slrKh jeäÈhqKq lrhs
- YÍrfha úI kihs
- p¾ufrda. iqj lrhs
- ms<sldj iu. igka lrhs
- .iagrhsáia jeks WordndO j,g iqjh ,nd fohs
- reêrfha iSks uÜgu my, ouhs
- wlaudfõ iy jl=.vq j, frda. ksjdrKh lrhs
- yDo frda. j,ska wdrlaId lr fohs
- reêr mSvkh wvq lrhs
- w¾;dm,a hqI mßfNdackfhka reêrfha iSks uÜgu my, oeóug yels jk w;r fmky¿ frda.d iqj lr .ekSugo mq¿jka
- Èkm;d w¾;dm,a hqI ñ,s ,Sgr 250la mdkh lsÍu u.ska ms<sldj yd fjk;a nrm;, frda. fndfydauhlg iqjh ,nd .ekSug yelsfõ
- ysiroh yd Tima fõokdj jeks fõokdjka j,go iykhla ,nd .ekSug yelhdjla ;sfí'
- f;fyÜgq wjia:djkays§ wem,a hqI" lerÜ hqI iy idudkH m%udKfha wuq w¾;dm,a w,hl hqI mdkh lrkak'
- w¾;dm,a hqI wlaudfõ yd jl=.vqj, frda. ksjdrKh ioyd Ndú;d lrk w;r yDo frda." Èhjeähdj" wê reêr mSvkh yd rEueála hk frda. ;;ajhkag m%;sldr lsÍugo Ndú;d lrkq ,nhs


w¾;dm,a fmd;a; YÍrfha úI kik w;r fndfyda .=K we;=,;a fjkjd' ldfndayhsfâ%Ü fm%daàka úgñka C iy B6 fmdfgishï hlv iskala iy ue.akSishï fï w;ßka m%Odkhs' kuq;a u;l ;shd.kak fmd;a; fld< mdg kï iy wxl=r jeù we;akï lkakg tmd' th YÍrhg úI ùug mq¿jka'


w¾;dm,a hqI idod.kakd wdldrh

w¾;dm,a fydÈka fidaodf.k u;= msg mDIaGh fydÈka bj;a lr .kak' bka miqj w¾;dm,a isyska len,s j,g lmd f.k frÈ lene,a,l T;d fydÈka ñßld hqI ,nd .kak'


fuu w¾;dm,a hqI iEu úgu kejqïj mdkh l,hq;= jk w;r wjYH kï fuys rih fjkia lr .ekSug wem,a hqI" f,uka hqI" lerÜ hqI yd ó meKs tlalr .kak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය