HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Main suspect in Karate Wasantha murder ‘SF Lokka’ arrested  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
tia t*a f,dlald
w;awvx.=jg


wkqrdOmqrfha mefkdrdud iudcYd,d ysñlre jika; fidhsid >d;kh lsÍfï isoaêfha m%Odk iellre f,i y÷kdf.k isá ztia t*a f,dlaldZ fyj;a bfrdaka rKisxy keue;a;d wo rd;%S 7'30 g muK w;awvx.=jg .kakg iu;ajQ nj fmd,sish m%ldY lrkjd'
Tyq w;awvx.=jg m;aj we;af;a y,dj;§h' y,dj; k.rh wdikakfha fudag¾ r:hlska
.ukalrñka isá Tyqf.a r:h ms<sn| fidaÈisfhka isá fmd,sish th kj;d.;a nj;a tuwjia:dfõ Tyqg mekhkakg bvla fkd;snqK nj;a ta wkqj w;awvx.=jg .kakg yelsjQ nj;a fmd,sish mjikjd'
wkqrdOmqr fmd,sia fldÜGdifha úfYaI fmd,sia lKavdhula fudyq tu r:fha .uka .kakd nj ±k ¨yqne| fuu w;awvx.=jg .ekSu isÿ lr we;'
ztia t*a f,dlaldZfyj;a bfrdaka rKisxy 26 yeúßÈ úfha miqjk w;r Tyq fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldhg wkqhqla;j fiajh lr bka bj;ajQ wfhls' tia t*a hk ku Tyqg mgne÷fka iafmI,a f*daia hk wre;sks'
m<df;a md;d, in|;d mj;ajd hñka N+ñlïmdjla we;slrjkakg W;aidy ork njg Tyq ish f*aia nqla .skqu Tiafia ±kqï§ i;s lsysmhlska l=,S lïlre ñ;=rka msßila yd kdúl fin¿ka fofofkl=f.a iydfhka Tyq fuu >d;kh fufyhjd ;snqKs'
Tyqf.a >d;khg uq,aj ;snqfka jika; fidhsidf.ka ,nd.;a fiajh fjkqfjka remsh,a 84000 la fkdf.ùu ksid jika; fudyqj iudc Yd,djg we;=¿ lr fkd.ekSfï m,sh .ekSugh'
>d;k isoaêh iïnkaOfhka fï jkúg bfrdakaf.a fidhqfrl= kdúl fin¿ka fofofkl= we;=¿ 26 fofkl= w;awvx.=jg m;aj isà'
w;awvx.=jg m;a bfrdaka rKisxy r|jdf.k m%Yak lsÍu i|yd wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය