HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda Rajapaksa paid his last respects to the Ven. Maduluwawe Sobitha Thero in Kotte this evening.  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

wmj;a jkakg fmr ;u wju.=, .ek fidaNs; ysñ lS l;dj VIDEO

wmj;a ù jod< w;s mqcH fidaNs; kd ysñhkag uyskao rdcmlaI ue;s;=ukaf.ka wjika f.!rj PIC

isß whshd wjidkfha yß ;ek ysg.kS cúfm jkik y;r fokdf.a frÈ .,jhs''

VIDEOwmj;a jkakg fmr ;u wju.=, .ek fidaNs; ysñ lS l;dj VIDEO

;ukajykafia wmj;a jqKq miq úYd, uqo,la jehfldg W;aij meje;aùug ;ukajykafia wlue;s nj wmj;aù jod< mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhka fmkS isák l,lg by; § má.; lrk ,o ùäfhdajl i|yka fldg ;sfí'

tfiau ;ukajykafiaj wdodykh lrkjdg o wlue;s nj tu ùäfhdafõ § mjik fidaNs; ysñhka jeäÿrg;a wjOdrKh lrkafka ;u foayh wlaIsodk ix.uhg Ndr § wjhj ,ndf.k NQuodk l< hq;= njhs'

l=vd orejka wõfõ ;nd" fmryerj,a meje;aùfuka j,lsk f,ig o Wkajykafia b,a,d isák w;r ,dNu fmÜáhl foayh ;ekam;a lr tla Èklska wjux.,Hfha ish¿ lghq;= wjika lrk f,ig o mjihs'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak'

wmj;a ù jod< w;s mqcH fidaNs; kd ysñhkag uyskao rdcmlaI ue;s;=ukaf.ka wjika f.!rj PIC

wmj;a ù jod< w;s mqcH fidaNs; kd ysñhkag wjika f.!rj olajkakg uyskao rdcmlaI ue;s;=uka fldaÜfÜ kd. úydrhg meñKsfhah"rgg cd;shg Ydikhg Wkajykafia isÿ l< ld¾h w;s uy;a nj m%ldY lrñka uyskao rdcmlaI ue;s;=uka ;ukag wjjdo wkqYdikd l< §¾> ld,sk ñ;% yduqÿrejka jykafiag ks¾jdk iqjh m%¾:kd l<y'uyskao rdcmlaI ue;s;=uka meñK isá NslaIqka jykafia,d'wd.ñl kdhlhska'uyck ksfhdað;hska'yd uyck;dj iu. iqyoj l;dny lrñka fndfyda fj,djla kdysñhkaf.a .=K isys l<y"

isß whshd wjidkfha yß ;ek ysg.kS cúfm jkik y;r fokdf.a frÈ .,jhs''
VIDEO
1988&89 ld,fha§ rgg wysñ jQ ck;d úuqla;s fmruqfKa ks¾ud;D frdayk úf–ùrhka we;=¿ 60000lg wêl jQ ;reK ;reKshka isyslsÍu fjkqfjka b,a uy úre iurejla ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl j;aufka ck;d fiajl mla‍Ifha kdhl fidaujxY wurisxy uy;d úiska fld,U kj k.r Yd,dfõ§ mj;ajkq ,nhs'

fï Bg mQ¾jfhka wurisxy uy;d úiska wka;¾cd,hg ksl=;a lr we;s ùäfhdajls'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය