HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Love affair into tragedy - Matara murder case  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

kdúl fin<d fmïj;shg 14jrla fjä;nd ;udg;a fjä;shd.kshs VIDEO & PIC
ud;r - jejyuka¥j m%foaYfha § kdúl yuqod finf<l= ish fmïj;shg fjä ;nd Tyq o fjä ;ndf.k ish Èú ydks lrf.k ;sfí'

ud;r m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha <ud ixj¾Ok ks,Odßkshl f,i fiajh l< 26 yejeßÈ ;re‚hlg à' 56 .sks wúhlska fuf,i fjä ;nd >d;kh lr we;s nj ud;r fmd,Sish mjihs';re‚hg fjä WKav 14la je§ we;s w;r weh >d;kh lsÍfuka miq kdúl yuqod fin<d o ish ysig fjä ;ndf.k ishÈú ydks lrf.k ;sfí'ñh .sh fin,d ish rdcldÍ .sks wúfhka wod< wmrdO isÿlr we;s w;r th fma%u in|;djla u; isÿlr we;s njg uQ,sl mÍlaIKj, § wkdjrK ù we;'

Bfha ^10od& rd;%sfha § fuu fjä ;eîu isÿ j ;sfnk w;r fma%u iïnkaOhla w;r u. kj;d ;eîu >d;khg fya;=j nj jd¾;d fõ' ;x.,a, kdúl yuqod l|jqf¾ fiajh lrñka isá fin,d rdcldÍ we÷ï msákau meñK fuu wmrdOh isÿ lr ;sfí'

>d;kh i|yd fhdod .;a à - 56 .sks wúh iy WKav 43la iys; ue.iSkh o fmd,sia Ndrhg f.k we;s nj fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h i|yka lrhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය