HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

How to Make the Worlds Powerful Natural Antibiotic - Golden Honey  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

How to Make the Worlds Powerful Natural Antibiotic - Golden Honey
  wo wms ðj;a jk f,dalfha frda. we;s lrk úIîc j,ska msß,d' fldhs fjf,a Tn frda.S fõúo okafka kE' kuq;a  wo  bÈßm;a lrk fï ,smsh lsfhõfjd;a kï f,v frda. j,g wdfhu;a nh fjk tlla kE' wo lsh,d fokafka w;s m%n, 100] iajdNdúl m%;sÔjl fnfy;la ke;a;ï Antibiotic tlla ksjfia§u myiqfjka yok yeá' ta jf.au fï Tiqj Èkm;d kshñ; ud;%djg .;af;d;a tÈfkod f,dalfha me;sÍ hk fndfyduhla frda. j,ska id¾:lj wdrlaId fjkak Tng
mq¿jka

wms fï Antibiotic Tiqj yokak fhdod .kafka m%Odk jYfhkau o%jH folla muKhs' ta ó meKs yd ly' ó meKs lshkafka ñksia YÍrhg b;du;a .=Kodhl Tiqjla' ta jf.au ly lshk foa wfma ldka;djka ´fka ;rï lEu yokak mdúÉÑ l,dg ly j, ;sfhk nelaàßhd jeks úIîc kdYl n,h yd YÍrfha m%;sYla;s .=Kh jeä lsÍfï yelshdj .ek lõrej;a yßhg okafka kE' b;ska fukak fï ómeKs yd ly tl;= Wkdg miafia yefokjd b;du;a n,.;= Antibotic tlla' fï ñY%kh yÿkajkafka rkajka meKs lsh,d bx.%Sisfhka lsõfjd;a Golden Honey lsh,d'

wm oeka n,uq fï Golden Honey Antibotic yokafka fldfyduo lsh,dwjYH o%jH

ó meKs .%Eï 100
ly l=vq f;a yekaola

idok wdldrh yd Ndú;d lrk wdldrh
ó meKs yd ly l=vq kshñ; m%udKhg tla lr fydÈka ñY% lr .kak
úÿre fcda.=jl .nvd lr ;nd .kak 
Tng WK fiïm%;sYHdj jeks frda.hl uq,sl frda. ,laIK u;= fjkfldgu
m<uq Èkh ;=, ieu mehlgu jrla fï Tiqfjka f;a ye¢ Nd.hla wdydrhg .kak
fojk Èkh ;=, ieu meh follgu jrla fï Tiqfjka f;a ye¢ Nd.hla wdydrhg .kak
f;jk Èkfh§ Èkh mqrd ;=ka jrla muKla f;a ye¢ Nd.h .dfka wdydrhg .kak
wdydrhg .ekSfï§ fï Tiqj Èh fjk ;=re lfÜ ;nd .ekSu wjYH fjkjd' tu ksid tl jr .s, oukak tmd' Tiqj lfg§u ish,a, Èh ù hkak bv yßkak

ta jf.au Tn Yajik ud¾.h wdY%s; úúO frda. j,ska fmf,kafkla kï fï rka meKs Tiqj Èklg ye¢ Nd.h .dfka ;=ka jrla tl È.g i;shla jeks ld,hla Ndú;d lsÍfuka j,lajd .kak mq¿jka' Tng wjYH kï mq¿jka fï rka meKs ñY%Khg fmd,s lsß áll=;a tla lr .kak

kshñ; wdldrfhka fï Tiqj Ndú;d l,fyd;a Tng fnfy;a .ekSulska f;drj mqxÑ mqxÑ f,v frda. j,g id¾:l f,i ms,shï lrkak mq¿jka'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය