HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

How to Make the Worlds Powerful Natural Antibiotic - Golden Honey  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

How to Make the Worlds Powerful Natural Antibiotic - Golden Honey
  wo wms ðj;a jk f,dalfha frda. we;s lrk úIîc j,ska msß,d' fldhs fjf,a Tn frda.S fõúo okafka kE' kuq;a  wo  bÈßm;a lrk fï ,smsh lsfhõfjd;a kï f,v frda. j,g wdfhu;a nh fjk tlla kE' wo lsh,d fokafka w;s m%n, 100] iajdNdúl m%;sÔjl fnfy;la ke;a;ï Antibiotic tlla ksjfia§u myiqfjka yok yeá' ta jf.au fï Tiqj Èkm;d kshñ; ud;%djg .;af;d;a tÈfkod f,dalfha me;sÍ hk fndfyduhla frda. j,ska id¾:lj wdrlaId fjkak Tng
mq¿jka

wms fï Antibiotic Tiqj yokak fhdod .kafka m%Odk jYfhkau o%jH folla muKhs' ta ó meKs yd ly' ó meKs lshkafka ñksia YÍrhg b;du;a .=Kodhl Tiqjla' ta jf.au ly lshk foa wfma ldka;djka ´fka ;rï lEu yokak mdúÉÑ l,dg ly j, ;sfhk nelaàßhd jeks úIîc kdYl n,h yd YÍrfha m%;sYla;s .=Kh jeä lsÍfï yelshdj .ek lõrej;a yßhg okafka kE' b;ska fukak fï ómeKs yd ly tl;= Wkdg miafia yefokjd b;du;a n,.;= Antibotic tlla' fï ñY%kh yÿkajkafka rkajka meKs lsh,d bx.%Sisfhka lsõfjd;a Golden Honey lsh,d'

wm oeka n,uq fï Golden Honey Antibotic yokafka fldfyduo lsh,dwjYH o%jH

ó meKs .%Eï 100
ly l=vq f;a yekaola

idok wdldrh yd Ndú;d lrk wdldrh
ó meKs yd ly l=vq kshñ; m%udKhg tla lr fydÈka ñY% lr .kak
úÿre fcda.=jl .nvd lr ;nd .kak 
Tng WK fiïm%;sYHdj jeks frda.hl uq,sl frda. ,laIK u;= fjkfldgu
m<uq Èkh ;=, ieu mehlgu jrla fï Tiqfjka f;a ye¢ Nd.hla wdydrhg .kak
fojk Èkh ;=, ieu meh follgu jrla fï Tiqfjka f;a ye¢ Nd.hla wdydrhg .kak
f;jk Èkfh§ Èkh mqrd ;=ka jrla muKla f;a ye¢ Nd.h .dfka wdydrhg .kak
wdydrhg .ekSfï§ fï Tiqj Èh fjk ;=re lfÜ ;nd .ekSu wjYH fjkjd' tu ksid tl jr .s, oukak tmd' Tiqj lfg§u ish,a, Èh ù hkak bv yßkak

ta jf.au Tn Yajik ud¾.h wdY%s; úúO frda. j,ska fmf,kafkla kï fï rka meKs Tiqj Èklg ye¢ Nd.h .dfka ;=ka jrla tl È.g i;shla jeks ld,hla Ndú;d lsÍfuka j,lajd .kak mq¿jka' Tng wjYH kï mq¿jka fï rka meKs ñY%Khg fmd,s lsß áll=;a tla lr .kak

kshñ; wdldrfhka fï Tiqj Ndú;d l,fyd;a Tng fnfy;a .ekSulska f;drj mqxÑ mqxÑ f,v frda. j,g id¾:l f,i ms,shï lrkak mq¿jka'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය