HIRU FM LIVE



HOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

How to get rid of Double Chin - Home Remedies  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

How to get rid of Double Chin - Home Remedies

Double Chin lshkafka f.dvlau ;rndre lu;a tlal we;s fjk ;;ajhla' fuys§ kslgg my,ska wêl f,i fïoh ;ekam;a ùu ksid uy;a fjkak .kakjd' Bg;a miq th fndfydu wj,iaik úÈhg t,a,d jefgkak mgka .kakjd' fï t,a,d jeàug fya;=j f,i ffjoHjre olajkafka ifï mj;sk wefok iq¿;djh wvqùu njhs' we;a;gu fï fn,af,a ylalg my,ska m%foaYfha fïoh wêl f,i ;ekam;a ù ks¾udKh jQ udxY fmaYs t,a,d jefgkak .;a;u YÍrh yßu wj,iaik fjkjd' fuhg úiÿula f,i Y,Hl¾uhla
u.ska wkjYH fïo ;Ügq bj;a lr,d ;;ajh md,kh lrkak mq¿jka'

kuq;a th úhoï wêl tlla ksid wo úYau f,dalfhka fï ;;ajhg f.or§u lrkak mq¿jka w;a m%;sldr álla lsh,d fokakï


flduvq j;=r

flduvq j;=r j, ;sfhk .=Kfhka wkjYH f,i fïoh tl;= ùu j,lajkjd' ta jf.au tu ia:dk j, ifï meyeh jeä ÈhqKq lsÍuo isÿ fjkjd' flduvq j;=r Èklg úkdä 20la muK fn,a, hg wdf,am lrkak' bkamiq th msßisÿ c,fhka fidaod yßkak' fï flduvq j;=r i;aldrh fn,af,a t,a,d jfgka udxY fmaYs j,g fukau w;amd j, t,a,d jefgk udxY fmaYs j,g o .=Kodhlhs'

wem,a hqI

wem,a hqI;a flduvq j;=r jf.au fï ;;ajhg yq.la .=Kodhl fjkjd' Tng mq¿jka flduâ hqI yd wem,a hqI lshk foj¾.hu iu iuj f.k t,a,d jefgk ifï wdf,am lrkak' túg blaukskau fuu ;;ajh md,kh lr .kak mq¿jka'

ì;a;r iqÿ uo

fuys§ ì;a;r iqÿ uo fldgia follg lsß f;a yekaol m%udkhla tl;= lr .kak ´fka' Bg miq thg ó meKs f;a yekaola yd foys hqI f;a yekaola tl;= lr .ekSu lrkjd' oeka ish,a, fydÈka ñY% lr f.k fn,a, wjg uy;a jQ t,a,d jefgk udxY fmaYs j, wdf,am lrkak' úkdä 30lg miq uo WKqiqï c,fhka fidaod yßkak'

fldfldajd ng¾


r;a lr .;a fldfldajd ng¾ fn,a, m%foaYfha wdf,am lsÍu u.ska fuu ;;ajh Tng myiqfjkau md,kh lr .kak mq¿jka' ieu rd;%shlu kskaog fmr fldfldajd ng¾ u.ska úkdä lsysmhla fn,a, iïndykh lr .ekSuhs l, hq;= jkafka' ifï wefok iq¿ Ndjh h,s jeä ÈhqKq lsÍu fldfldajd ng¾ j, i;aldrh u.ska isÿ fjkjd

úgñka E jeämqr wdydrhg tla lr .ekSu

úgñka E lshkafka iug f.dvla fydo fmdaIK ika.glhla' fuu.ska iug wjYH fmdaIKh ksis mßÈ imhd ifï wefok iq¿ Ndjh j¾Okh lrkjd' taúg wêl f,i ;r jQ fn,af,a udxY fmaYs t,a,d jeàu md,kh fõú' úgñka E wvx.= wdydr j¾. lEu fïihg jeä mqr tla lr .ekSfuka fyda fl,skau lr,a jYfhka ffjoH Wmfoia iu.ska Ndú;hg .ekSu lrkak



pqúka.ï jHdhduh

úys¿jla jf.ao @ kE fïl úys¿jla fkfjhs' Èkm;d meh lsysmhla Tn isks rys; pqúka.ï tlla ymkjd kï Tng mq¿jka blaukskau fn,a, hg wêl f,i ;m;a jqkq fïo ;Ügqj Èh lr yßkak' pqúka.ï lkfldg fn,a, wdY%s; udxY fmaYs j,g fydo jHdhduhla ,efnkjd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය