HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HIRU GOSSIP  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

Èú .,jd.;a reishdkq kshuqjdf.ka wdkafoda,kd;aul fy<sorjqla VIDEO

m‍%Ndlrka iurkak w,suxlv fldá fldä Wiaihs VIDEO

m‍%Ndlrka iurkak bv Èh hq;=hs'' úC%undyq VIDEO
Èú .,jd.;a reishdkq kshuqjdf.ka wdkafoda,kd;aul fy<sorjqla VIDEO

miq.shod ;=¾lsh úiska myr§ ìu fy<kq ,enQ reishdkq SU-24 m‍%ydrl hdkh lsisúgl ;=¾ls .=jka iSudj W,a,x>kh fkdl< nj Èú .,jd.;a .=jka kshuq fldkaiagkaáka uqrdlaáka mjidhs'

m‍%;sldr ,nñka isák Tyq reishdkq udOH yuqfõ woyia olajñka mjid we;af;a tla ;;amrhlg fyda iSud W,a,x>kh lsÍula isÿ fkdjQ njhs'

meyeÈ,s ld<.=K ;;ajhl§ óg¾ 6000la Wiska hdkh mshdir lrñka isá nj;a hdkfha .uka ud¾.h ms<sn| iïmQ¾K md,kh ;uka w; ;snqKq nj;a uqrdlaáka i|yka lr we;'

reishdkq hdkh ;;amr 17l ld,hla ;u .=jka l,dmh ;=<g meñKs njg ;=¾ls n,OdÍka lrk fpdaokd uq¿ukskau neyer lrk Tyq wjOdrKh lr we;af;a fufyhqï m‍%foaYh ;ukaf.a w; fuka oek isá njhs'

fï w;r jdr 10la wk;=re ye.ùï ksl=;a flreKq njg jk ;=¾ls jd¾;do reishdkq kshuqjd úiska m‍%;sla‍fIam lr we;s w;r f¾äfhda fyda oDYH udOHfhka lsisÿ wk;=re ye.ùula fkd,enqKq nj Tyq wjOdrKh lr ;sfí'

SU-24 fndaïn m‍%ydrl hdkhg idfmala‍Ij F-16 hdkfha fõ.h b;d jeä nj;a ish ud¾.h fjkia lsÍug wjYH jQfha kï ;=¾ls hdkhg ;u hdkh wi,gu meñ”ug yelshdj ;snQ nj;a kshuqjdf.a woyihs'

fldkaiagkaáka uqrdlaáka jeäÿrg;a mjid we;af;a ñihs, m‍%ydrh b;d wkfmala‍Is; f,i t,a,jQ njhs'


m‍%Ndlrka iurkak w,suxlv fldá fldä Wiaihs VIDEO

fyg Èkhg fh§ we;s fldá ixúOdkfha uy úre Èkh fjkqfjka w,suxlv§ fldá ixúOdkfha fldäh Tijd we;s njg fou< udOH jd¾;d m, lrhs'

ta nj oelafjk ùäfhdajlao wka;¾cd,fha fjhs'

m‍%Ndlrka iurkak bv Èh hq;=hs'' úC%undyq VIDEO

fldá kdhl fõ¨ms,af,a m‍%Ndlrka iurk fldá uy úre iurej meje;aùug bv Èh hq;= nj kjjdudxYsl fmruqfKa kdhl úC%undyq lreKdr;ak uy;d mjihs'

fld,U§ mej;s udOH yuqjla wu;ñka Tyq fmkajd ÿkafka frdayK úf–ùr fjkqfjka ol=fKa ieureï W;aij mj;ajkakg yela kï fõ¿ms,af,a m‍%Ndlrka fjkqfjka W;=f¾ ieureï meje;aùug bv ,nd Èh hq;= njhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය