HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

 

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

iu,sx.sl fma%uh foorhs

wdorh ksid fmïj;sh urKhg m;al< fmïjf;l= ms<sn|j mqj;la jd¾;d ù fydard lsysmshla .;jkakg fmr wdorfhka fj,s isá ;reKhka fofokl= w;r we;sjQ is;a ;ejq,la u; tla ;reKhl= wfkla ;reKhdg msyshlska wek urd oud Tyqo ji mdkhlr frday,a .;l, fjkiau wdldrfha mqj;la ynrK m%foaYfhka jd¾;dfjkjd'

fufia ñhf.dia we;af;a ynrK chfiaka.u mÈxÑ ví,sõ 'tÉ 'TIdka úÿrx. ^23&ixpdrl fydag,a fiajlfhls 'ji mdkh lr frday,a .; lr we;af;a oUq,a, m%foaYfha mÈxÑ iïndyk uOHia:dkhl fiajlfhls '10jkod miajrefõ fuu ;reKhka fofokd u;ameka mdkh lsÍu ioyd ynrK 5 lKqj .,a;,djla u;g f.dia ;sfnkjd' 11jk Èk w¨‍hu fjoa§ jimdkhlr isák ;reKhd ish ksjig weu;=ula ,nd§ lshd we;af;a ;uka ish ñ;=rd g msyshlska wek urd oeuq nj;a ;ukao ji mdkhlr .,a ;,dfõ jeá isák nj;ah'

ta wkqj ynrK fmd,sishg oekqï§ jimdkh l, ;reKhd ynrK frday,g we;=,;a fldg miqj oUq,a, frday,g udrelr we;' fmd,sish hk úg wfkla ;reKhd ., Wvu ñhf.dia isg we;'

fuu ñ;=rka fokakd ld,hl isg wdorfhka fõ,s isg we;' ñh.sh ;reKhd ;re‚hl iuÕ in|lula mj;ajk nj oek.;a miq th bjid .; fkdyels ;ek ;ukaf.a ñ;=rd urd ;ukao uefrkakg ;SrKh l,nj frdayf,a isák ;reKhd fmd,sishg lshd we; '

ñh .sh ;reKhdf.a ujo mjid we;af;a ;u mq;d ld,hla isg fuu ñ;=rd weiqre lrk w;r Tyq ;u ksjigo ks;r meñK wdydrmdk f.k isá whl= njhs'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය