HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

hy md,kfha ìÊc oeka uyskaof.a wf;a
u<dksl ,la okg o,|d ìfï§ uyskao n,dfmdfrd;a;=jla fohs'' 58 ,la‍Ihl me;=u bgqjk yevhs'' VIDEO

fï wdKavqj lvd jefgkjd'' uyskao wdKavqjla yeÿj;a ffu;‍%Sg wdKavqjla yokak nE'' ,d,a ldka; VIDEO

isiqjd ÿIKh l, .=re iyhsldjlg wjqreÿ foll isr ovqjula ^ùäfhda& VIDEO


hy md,kfha ìÊc oeka uyskaof.a wf;a
u<dksl ,la okg o,|d ìfï§ uyskao n,dfmdfrd;a;=jla fohs'' 58 ,la‍Ihl me;=u bgqjk yevhs'' VIDEO


bÈß m<d;a md,k ue;sjKfha§ ;ukaf.a iyfhda.h Y‍%S ,ld ksoyia mla‍Ihg wkjYH nj tys m‍%OdkSka lshk nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d i|yka lrhs'

ta wkqj Y‍%s,ksmhg iyfhda.h fokjdo taldnoao úmla‍Ihg iyfhda.h fokjdoehs ;uka Wnf;dafldaálhl isákafka hhso Tyq lshd isáfha uykqjr Y‍%s o,od ud,s.dj je| mqod .kakg Bgha meñKs wjia:dfõ§h'

flfia fj;;a tu ue;sjrKfha§ ksYaYíoj isák njla kï Tyq lshd isáfha ke;'
fï wdKavqj lvd jefgkjd'' uyskao wdKavqjla yeÿj;a ffu;‍%Sg wdKavqjla yokak nE'' ,d,a ldka; VIDEO

wo mj;sk wdkavqj b;d flá l,lska ì| jefgk nj ck;d úuqla;s fmruqfKa foaYmd,k uKav, iNsl fla'ü' ,d,a ldka; uy;d mjihs'

Tyq fmkajd fokafka uyskao rdcmla‍I uy;d wdKavqjla yeÿj;a ffu;‍%smd, isßfiak uy;dg wdKavqjla iEÈh fkdyels njhs'

wo Èkfha bÈßm;a lsÍug kshñ;l whjeh;a iuÛ ffu;%S – rks,a wdKavqfõ iaj¾Kuh hq.fha wjika jk nj;a l¿ Èk werfUkq we;s nj;a Tyq lshd isáfhah'

isiqjd ÿIKh l, .=re iyhsldjlg wjqreÿ foll isr ovqjula ^ùäfhda& VIDEO

 ngysr ,kavkfha mdie,l .=re iyhsldjlg wjqreÿ foll isr ovqjula kshu fldg we;' ta weh úiska mdief,a§ isÿl, fkdukd l%shdjla iïnkaOfhks'

weh úiska wjqreÿ 15 l mdie,a isiqfjl= udi ;=kla ;siafia wiQ j;djlg jeä m%udKhla ,sx.sl wmyrKh lsÍu fya;=fjks' miqj weh mdie,a isiqjd u¾.fhka .eí f.k we;'

ler,ska fnßñka jk weh úiska isÿl, fuu wmyrKh iïnkaOfhka isiqjdf.a uj úiska f.dKql, meñKs,a,lg wkqj kvq le|jd wod, .=re iyhsldjg fuf,i ovqjï kshu lr we;'

miqj isiqjd úiska udOH bÈßfha miqmi leurdjlg ;u w;aoelSu úia;r lr we;


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය