HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

isx.mamQre frdayf,a§ fidaNs; ysñg nrm;,hs'' oeä i;aldr fhofõ''

jkaÈ f.jkak i,a,s kE'' ux úf–odif.a f.or ne,fufyjr lrkjd'' – f*dkafiald fõ,dik mrdch ms,s.kS'' VIDEO

jrdh k.rh wjq,la kE'' b;=re jev ál lrkjd'' – rch

ux ;Sre y;f¾ kqjr wêfõ.h ógrhg fldaá nd.hhs'' yokafka r;‍%ka&ma,eákï tlg wk,d''
VIDEO


isx.mamQre frdayf,a§ fidaNs; ysñg nrm;,hs'' oeä i;aldr fhofõ''

isx.mamqrefõ ujqkaÜ t,sin;a frdayf,a m‍%;slr ,nñka isák fkdÜfÜ Y‍%s kd. úydrdOdm;s mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a ;;ajh nrm;, hhs frday,a wdrxÑ ud¾. lshhs'

fï fya;=j ksid Wka jykafia tu frdayf,a oeä i;aldr tallhg we;=¿ lr úfYaI m‍%;sldr ,nd fok njo tu wdrxÑ ud¾. lshd isà'

jkaÈ f.jkak i,a,s kE'' ux úf–odif.a f.or ne,fufyjr lrkjd'' – f*dkafiald fõ,dik mrdch ms,s.kS'' VIDEO

remsh,a fldaá 50la b,a,ñka weu;s úf–odi rdcmla‍I uy;d úiska ;ukg tfrysj mjrk nj lshk kvqj merÿkfyd;a f.jkakg uqo,a ke;s ksid Tyqf.a ksjfia kj;sk nj *S,aÙ udI,a ir;a f*dkafiald uy;d mjihs'

jrdh k.rh wjq,la kE'' b;=re jev ál lrkjd'' – rch

fld<U .d¿ uqjfodr bÈßmsg uqyqo f.dvlr bÈlrk jrdh k.rh w¨;a .súiqula hgf;a C%shd;aul lsÍug kshñ; nj cd;Hka;r fjf<odu ms<sno rdcH wud;H iqÔj fiakisxy uy;d mjihs'

weu;sjrhd mjikafka Y%S ,xld yd Ök rchka w;r fuu jHdmD;sh ms<snoj w¨;ska tl.;djhka we;sù we;s nj;a kj mßir jd¾;d wOHkh lr kj .súiqula hgf;a jHdmD;sh bÈßfha§ läkñka C%shd;aul flfrkq we;s nj;ah'

fuu jHdmD;s ish,a, jxpd yd ÿIKfhka f;drj bÈßhg f.k hk njo rdcH wud;Hjrhd lshd isà'

ux ;Sre y;f¾ kqjr wêfõ.h ógrhg fldaá nd.hhs'' yokafka r;‍%ka&ma,eákï tlg wk,d'' VIDEO

fld<U uykqjr wêfõ.S ud¾.h bÈß lrkakg hkafka r;‍%ka yd ma,eákï l,jï lr oehs md¾,sfïka;= uka;‍%S v,ia w,ymafmreu uy;d Bfha md¾,sfïka;=fõ§ m‍%Yak lf,ah'

uka;‍%Sjrhd fmkajd ÿkfka miq.sh rch úiska ux ;Sre 06l wêfõ.S ud¾.hla lsf,daógrhlg ì,shk 4'8 ne.ska úhoï lr ;koa§ th yokafka r;‍%kaj,skaoehs úuiQ wh wo ux ;Sre y;r wêfõ.S ud¾.hla lsf,da ógrhlg ms.shk 4'8la úhoï hk f,i .súiqï ilid we;s njhs' tfia kï fuu ud¾. yokafka r;‍%ka&ma,eákï ñY‍%Khlskaoehs Tyq m‍%Yak lf,ah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය