HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

yÍka  f.dkacdf.a frÈ .,jhs
fyk .ykak ´fka Wkag'''' rxckag;a fj,djl iqoao isxyf,ka folla lshkjd'' VIDEO

miq.sh Èkhl m%n, weu;s mqf;l= úiska yÍka m%kdkaÿ uy;df.a wud;HxYhg ßx.kakg W;aidy lr Tyqf.a ¥IK jxpd fidhk njg mqj;la jd¾;d jqKd' fï iïnkaOfhka ysre Hard Talk ;=<ska yÍka m%kdkaÿ uy;df.ka iDcqju m%Yak l< w;r kï.ïo iys;j weu;s mq;d ljqrekao hkak .ek fy<slrkakg Tyq tys§ lghq;= lrkq ,enqjd'


ta rdð; weu;s;=udf.a mq;a p;=r fiakdr;ak njg Tyq mejiQ w;r" tf,i ßx.=fõ kï fok jefâ ;uka fyd|yeá okakd nj;a yÍka m%kdkaÿ uy;d mjid isáhd'

tfukau ;ukaf.a wdodhu .ek o Tyq tys§ m%ldY lf,a miq.sh Èfkl wka;¾cd,fha m<jqKq yÍka m%kdkaÿ ldka;djka iuÛ isák PdhdrEmj,g ms<s;=re foñkqhs'

tu fpdaokdj uq¿ukskau m%;slafIam lrñka fyk .ykak ´fka Wkag''' hkqfjka foia fofjd,a ;shkq ,enqjd'

wdKavq mlaIfhau msßia yÍka fukau úf–odi rdcmlaI hk wh fydreka njg mejiSu iïnkaOfhka o fuys§ m%Yak flreKq w;r thg ms<s;=re ÿka yÍka m%kdkaÿ mejiqfõ rxcka rdukdhl fuka ;uka úis,a" n,aá foaYmd,khg leu;s ke;s njhs'

rÛmEu lrk f,iska foaYmd,kh lsÍu myiq ke;s nj;a" rxcka rdukdhl uqyqKg yïn jqKq wjia:djl iqoao isxyf,ka folla l;d lrkakg n,dfmdfrd;a;=fjka isák nj;a" rxckag tfrysj bÈßfha § wêlrKfha msysg m;kakg o isÿjkq we;s nj weu;s yÍka m%kdkaÿ jeäÿrg;a mjid isákjd'

fuys iïmQ¾K ùäfhdaj my;ska'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය