HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

.S; ùäfhdafõ bj;a l< oiqk ;=< ßydkd uq¿ukskau mdfya ksrej;ska VIDEO

yÈis yDohdndOhla'' wkqr Èidkdhl frday,a.; lrhs''

fldKavhd fndre lsjqjd''tfyu nE'' weu;s rkacka uy mdf¾ úfrdaO;d''


.S; ùäfhdafõ bj;a l< oiqk ;=< ßydkd uq¿ukskau mdfya ksrej;ska VIDEO

iqm‍%lg fmdma .dhsld ßydkdf.a kj;u .S; ùäfhdafõ bj;a l< o¾Yk m‍%isoaêhg m;aj we;ehs jd¾;d fõ'  fuys§ weh uq¿ukskau mdfya ish ksrej;a isrer úoyd mdkq ,nhs'

27 yeúßÈ ßydkdf.a Bitch Better Have My Money .S; ùäfhdaj rgj,a 8l fyd|u .S; 10 ;=<g tlaj we;s w;r ;j;a rgj,a 6l th fyd|u .S; 20 ;=< miqfõ'

ùäfhdafõ o¾Yk miq;,h i|yd ma,diaála Ndú;d lr we;s w;r Bg .e,fmk f,i ßydkdo úksúo fmfkk ma,diaála we÷ulska ieriS isà'

weh ish ksrej; wdjrKh lrf.k isákafka iqÿ meye;s hg we÷ulska muKs'

;uka jgQ .Kldêldßjrhl= mqgqjl .eg .id isák w;r;=r ßydkd Tyq jOnkaOkhg ,lalsÍug .uka lrk whqre ldurfha isák ;j;a ldka;djlg fmfkk whqßka olajñka .S; ùäfhdaj werfò'

miqj th .Kldêldßjrhdf.a m¾hdjf,dalkhg udre flfrk w;r tu.ska ßydkdf.a w. mi. meyeÈ,s f,i ksrEmKh lrkq ,efí'

miqj weh msyshlska Tyqf.a YÍr fldgila lmd ouk w;r th iu. isky uqiq uqyqKska PqdhrEmhlg fmkS isà'

ks, .S; ùäfhdaj ;=,§ jOnkaOkhg ,la flfrk fldgi bj;a lr we;s w;r ta fjkqjg wjYH wdhqO f;dark whqre iy f,a jels miqìul .Kldêldßjrhd jeà isák whqre muKla olajd we;'


yÈis yDohdndOhla'' wkqr Èidkdhl frday,a.; lrhs''

yÈisfha we;s jQ yDohdndOhla ksid cúfm kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d Bfha rd;‍%sfha Y‍%S chj¾Ok mqr frday,g we;=,;a lr ;sfí'

flfia fj;;a ta uy;df.a ;;ajh nrm;, fkdjk nj frday,a wdrxÑ ud¾. mjihs'

fldaÜfÜ Y‍%S kd. úydrdêm;s mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkao óg Èk lsysmhlg fmr yDohdndOhla fya;=fjka uq,skau we;=,a lrk ,oafoa fuu frday,ghs'

fldKavhd fndre lsjqjd''tfyu nE'' weu;s rkacka uy mdf¾ úfrdaO;d''

fldKavhd fkdfyd;a ÿfkaIa m‍%shYdka; úiska fndre lshd ;u ifydaorhd fírd .ekSug .;a W;aidyhg úfrdaOh m, lrñka mej;s úfrdaO;djhlg ksfhdacH weu;s rkacka rdukdhlo tla úh'

ta iïnkaOfhka Tyq ish f*ianqla msáqfõ fufia i|yka lrhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය