HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


kd.§mh ku fjkia lf,d;a fidf,diauia:dk j¢k .d:dj;a fjkia lrkak fjhs''uyskao VIDEO

wejka.dÙ wfydais lsÍula fyda kdúl yuqodjg meÍula isÿ lf,a kE'' rdð; lshkafka wuQ,sl fndre'' úf–odi rdcmla‍I

fidaNs; ysñ w;awl=ßka ,shq wka;su leu;s m;‍%h fukak oekgu;a wka;su leue;a; uq¿ukskau lv,d''kd.§mh ku fjkia lf,d;a fidf,diauia:dk j¢k .d:dj;a fjkia lrkak fjhs''uyskao VIDEO

kd.§mh lshk ku khk;sjq lshd fjkia l,fyd;a fidf,diauia:dk j¢k .d:djo fjkia lsÍug isÿjkq we;s nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d mjihs'

udOH wu;ñka rdcmla‍I uy;d lshd isáfha bÈßfha§ ;j fyd| fyd| foaj,a olskak ,efnkq we;s njhs'

fldá iellrejka ksoyia lsÍfï§ rch tla m%;sm;a;shl isáh hq;= njo lS ysgmq ckdêm;sjrhd fldgila ksoyia lr fldgila ksoyia fkdlrk kS;shla rgg fkd.e,fmkafka hhso lshd isáfhah'

wejka.dÙ wfydais lsÍula fyda kdúl yuqodjg meÍula isÿ lf,a kE'' rdð; lshkafka wuQ,sl fndre'' úf–odi rdcmla‍I

wejka.dÙ uqyqÿ wdrla‍IK fiajfha ish¿ .súiqï wfydais lr kdúl yuqodjg ish,a, mjrkakehs ckdêm;sjrhd úiska ;SrKh lf,a ke;ehs wêlrK weu;s úf–odi rdcmla‍I uy;d mjihs'

Bfha ckdêm;sjrhdf.a uQ,sl;ajfhka mej;s iaùfï§ wejka.dÙ iud.u .ek tfia ;Skaÿ l, njg weu;s rdð; fiakdr;ak uy;d úiska lrk ,o m‍%ldYh iyuq,skau wi;H hhso weu;sjrhd lshd isà'

pïmsl rKjl" rdð; fiakdr;ak" w¾cqk rK;=x. iy ;uka weu;sjreka f,i fuu yuqjg idlÉpd jQ nj;a ks,OdÍka f,i kS;sm;sjrhd" wdrlaIl f,alï" wdrlaIl iyldr f,alï" kdúl yuqodm;s" rlakd ,xld iud.u" wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j" uq,H jxpd úu¾Yk tallh fuu yuqjg iyNd.S jQ njo weu;sjrhd i|yka lrhs'

kdúl yuqodjg fuu lghq;= mj;ajdf.k hd yelsoehs fidhd n,k f,i muKla ckdêm;sjrhd úiska tla wjia:djl úuiQ njo weu;sjrhd lshd isà'

fidaNs; ysñ w;awl=ßka ,shq wka;su leu;s m;‍%h fukak oekgu;a wka;su leue;a; uq¿ukskau lv,d''

fldÜfÜ Y‍%s kd. úydrdêm;sj isáh§ wmj;a ù jod, mQcH udÿ¿dfõ fidaNs; ysñhka úiska ;u w;a wl=ßkau ,shk ,o wka;su leu;s yuq ù ;sfí'

‘ud .ek fmd;a ,shd ug Wmydr W;aij mj;ajkakg" ug fkdfhl=;a kdhl moú msßkukakg wfma yduqÿrejre W;aidy l< wjia:d tugh' udÿ¿jdfõ fidaNs; hk kfï uq,g fyda w.g ;j;a kula tl;= lsÍug uf.a ta yeá leue;a;la ke;' oekgu;a uf.a isrer wlaIsodk ix.uhg mß;Hd. lsÍug uu leue;af;ka isáñ' uf.a fk;a mshjqKq Èkl meh úisy;rla ;=< ish¨ lghq;= ksud lrk f,i odhl iNdjg okajd we;' .=K l:k wkjYH nj;a" mqxÑ mdxYql+,hla muKla m‍%udKj;a njo okajd we;' ta wkqj ta lghq;= isÿjkq oelSu uf.a bÈß n,dfmdfrd;a;=jhs' tf;la uf.ka jev .kak' uefrk fudfyd; olajd jev lrkak we;akï th uf.a tlu i;=ghs’ hhs tys oelafjhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය