HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

fmd,sish neg;a fmd,af,ka T¿jgu m;nE isiqúhg wudrehs'' ysi fyd,jkakj;a nE'' VIDEO

úYaj úoHd, isiqúhg myr fok ks, weÿï ,;a iqklhdf.a fy<sorõj ''''

fmd,Sish isiqkag .eyqfj w.ue;sf.a frÈ .,jkako'' – ndyqf.a úfrdaOh w¨;a ;shßhg VIDEO

uykqjßka ISIS fmdâfvla u;=fjhsfmd,sish neg;a fmd,af,ka T¿jgu m;nE isiqúhg wudrehs'' ysi fyd,jkakj;a nE'' VIDEO

fld<U§ mej;s iriú isiq úfrdaO;djhg t,a, jQ fmd,sia m‍%ydrfhka oreKq f,i myr lEulg ,la jQ iisks ika§mkS isiqúh udOH fj; woyia m, lf,a fufiah'


úYaj úoHd, isiqúhg myr fok ks, weÿï ,;a iqklhdf.a fy<sorõj ''''

uq'''''ys.k whs'ms flfkla'''''uqf.a ku .sksf.a''''''uqf.a .u .d,a, Èia;%slalfha yskalvqj m%dfoaYSh iNdjghs whs;s''''''w¿;aj, ;uhs .u'''''''w¿;aj, ykaÈfhka wïn,kaf.dv mdrg yeß mkai, miq lrf.k pqÜgla bÈßhg .shdu ol=kg yefrkak ;sfhkafk uqf.a uy f.org'''''uq f.dakmskqj,;a bkakjd''''wxl Mfl ys.kafkla''''''uq l,ska RSI ysgmq ys.kafkla''''''fmd,Sish isiqkag .eyqfj w.ue;sf.a frÈ .,jkako'' – ndyqf.a úfrdaOh w¨;a ;shßhg VIDEO

úfrdaO;djfha ksr; jQ isiqkg myr § fmd,Sish lf,a w.ue;s rks,aúC%uisxyf.a frÈ .e,ùulaoehs kj iuiudc mla‍Ifha kdhl úC%undyq lreKdr;ak uy;d mjihs'

fld<U§ udOH wu;ñka Tyq lshd isáfha tu fpdaokdfjka wdrla‍Idùu i|yd fmd,sish udOH yuq meje;aùu fy<d olsk njo lshd isáfhah'
uykqjßka ISIS fmdâfvla u;=fjhs

uykqjr mrK ud;f,a mdf¾ msysá cd;Hka;r mdi,l 4jk fYa%Ksfha b.kqu ,nk uqia,sï orejl= ;u hy¿jka wu;d isÿl, m%ldYhla fï jk úg tu mdif,a foudmshka w;r l;dnyg ,laù we;'

;u mka;sfha b.kqu ,nk isxy, iy fou, ñ;=rka weu;= fuu orejd m%ldY lr we;af;a ” wfma uqia,sï ftSftS ixúOdkh ,.§u ,xldjg tkjd' thd,d uqia,sï fkdjk ishÆu wh ur,d odkjd' Thd,g;a uefrkak ;uhs fjkafka' ðj;a fjkak ´kskï yefudau uqia,sï fjkak'

ksfhdacH úÿy,am;sg fï ms,snoj isiqka meñKs,s lsÍfuka miqj mdi, úiska imhd fok mdi,a nia r:fhka fuu ñia,sï orejd bj;a lr we;s njhs wm fj; oek.kakg ,efnkafka'

fï ms,snoj wmfj; woyia oelajQ yskaÿ iïfï,kfha wrekldka;a uy;d m%ldYlf,a ;ud fy<s l, mßÈu uykqjr uo%id mdi,a u.ska uqia,sï orejkaf.a uki úl=¾;s lrñka f.khk jevms<sfjf,ys m%;sm,hla jYfhka l=vd orejkaf.ka fujeks oreKq ;%ia;jd§ woyia msgùu isÿjk njhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය