HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Tn;a ldka;djkaf.a mshhqre hqj,g" È.= fomdj,g" úYd,a ;Ügïj,g jYS fjkjdo@ 

úreoaO ,sx.slhkaf.a wdl¾Ikh Èkd.kakg ys;df.k w. mi. k<jkd ldka;djkag ;refmfkk mqj;la miq.shod fâ,sfï,a fjí wvúfha m<lr ;snqKd'flaïn%sÊ iriúfha uydpd¾h fâúâ fndkan%sÊ f.a kj;u iólaIK jd¾;dj fndfyda iqrEmskshkag ;s.eiaula f.k tk nj úYajdihs'

uydpd¾h fâúâ mqoa.,hska oyia .Kklf.a woyia u;su;ka;r ms<sn|j lr we;s iólaIkaKhlska ;yjqre lrf.k ;sfnkafka msßñ Woúh újdyhg ìß|la f;dard.ekSfï§ wehf.a YÍrfha we;s ,sx.sl wdl¾Ykhg jvd wehf.a ukig iy {dkjka; njg jeä ,l=Kq ,nd fok njh,'m%isoaêfha m< fkdlrk udkisl wd;;Skaf.ka fmf,ka msßñ Èkh ksujd f.org hk úg ;udg udkisl iqj;djla f.k fok ìß|la isàu w;sYh by,ska w.h lrk nj uydpd¾h fâúâ mjikjd'

 

fndfyda ldka;djka ys;kafka msßñ Woúh ldka;djkaf.a msreKq mshhqre hqj,g" È.= fomdj,g fyda úYd,a ;Ügïj,g jYSjk njhs'kuq;a h;d¾:h Bg jvd f.dvla fjkia' .eyekq ) msßñ újdyh hkq ,sx.sl ixi¾.h ú;rlau fkdfjhs' újdyh keu;s lvbfï§ msßñ jeä ,l=Kq ,nd fokafka ldka;djkaf.a wNHka;r .;s .=Kj,ghs'wehf.a udkisl Yla;sh" wehf.a {kjka; nj ;=<ska oreu,a,ka iu. ksoyia Ôú;hla .; lrkakg ;ukag mq¿jka jk nj msßñ woykjd'uydpd¾h fâúâ mjihs'

ldka;djkag mshhqre ;Ügï È.= fomd kv;a;= lsÍfuka ,sx.sl wdl¾YKh jvjd .kakg mq¿jka'fï ;=<ska ;djld,sl ,sx.sl wdl¾IKhla ,nd.kak;a mq¿jka'kuq;a újdyh kue;s §¾> ld,Sk ne£u iy rEmh kv;a;= lsÍu w;r Rcq iïnkaohla fï iólaIkfhka fy<sfjkafka keye'ta uydpd¾h fâúâ fndakan%sÊf.a jpkhhs'

iqrEmS hqj;shkag fma%u fhdackd fudk;rï ,enqK;a iqrEmskshl újdy lr.ekSfï§ msßñ fojrla l,amkd lrk njo uydpd¾h fâúâ fâ,s fï,a fjí wvúhg mjikjd'fï ksid YÍrdx. kv;a;= lrk mukgu fud<h iy yoj;o kv;a;= lSÍu jeo.;a nj ;reK úhg t<efUk ljqre;a isysm;a lr .ekSu iqÿiqh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය