HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Budget Speech 2016 - Proposals  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


fudag¾ r:hlska remsh,a 20"000la rch .kS''

fudag¾ r: ÿï mÍla‍IK .dia;=j 5000hs


whjeh ksid yhsì‍%Ù ,la‍I mylska" jEka ,la‍I 25lska jeä fjhs''

lsisu oelaula ke;s whjehla'' uyskaof.a ú.‍%yh fukak

 
ffu;‍%S Y‍%s,ksmh lvdf.k f.dia fmdÿ wfmala‍Ilhd ù wog jirhs''
fudag¾ r:hlska remsh,a 20"000la rch .kS''

fujr whjeh fhdackdj,sh wkqj bÈß jif¾ isg tla mqoa.,sl jdykhlska wju jYfhka remsh,a 20000la rchg f.úh hq;=h'

,shdmÈxÑfha§ remsh,a 15000la yd ÿï mÍla‍IKh i|yd remsh,a 5000la .dia;=jka whjeh uÛska fhdackd lr ;sfí'

fudag¾ r: i|yd fï .dia;= f.úh hq;= jqjo jEka" Ôma" f,dß" nia we;=¿ wfkla mqoa.,sl jdyk i|yd whlrk .dia;=j fjkia jk wdldrh .ek meyeÈ,s lsÍula jQfha ke;'

fudag¾ r: ÿï mÍla‍IK .dia;=j 5000hs

fudag¾ r: i|yd ÿï mÍla‍IK .dia;=j remsh,a 5000la yd ;‍%sfrdao r:" fudag¾ nhsisl,a i|yd remsh,a  2000la olajd;a jeä lsÍug 2016 whjefhka fhdackd lrhs'

whjeh ksid yhsì‍%Ù ,la‍I mylska" jEka ,la‍I 25lska jeä fjhs''

2016 whjeh fhdackdj,sfhka isÿ flfrk nÿ ixfYdaOk fya;=fjka jdykj, ñ, fndfyda f,i by, hk nj ,xld jdyk wdkhklrejkaf.a ix.uh mjihs'

jEka r:h;a ,la‍I 25lska" úÿ,a fudag¾ r:hla ,la‍I 25lska" yhsn‍%sÙ jdyk ,la‍I 5lska muK by, hkq we;ehs ix.ufha iNdm;s bkaÈl iïm;a fußkaÑf.a uy;d i|yka lrhs'


iïmQ¾k úÿ,sfhka C%shdlrk jdykhl ,la‍I 25lska muK jeäjkq we;ehso Tyq lshd isáfhah'


lsisu oelaula ke;s whjehla'' uyskaof.a ú.‍%yh fukak

fujr bÈßm;a lr we;af;a lsisÈ bÈß oelau;a ke;s úfoaYslhskag furg bvï l=Kq fld,a,hg fok" fmdfydr iykdOdrh úY‍%du jegqm lmd ouk whjehla nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d lshd isáfhah'ffu;‍%S Y‍%s,ksmh lvdf.k f.dia fmdÿ wfmala‍Ilhd ù wog jirhs''

miq.sh ckjdß 08 jeksod mej;s ckdêm;sjrKhg bÈßm;a ùu ioyd Y‍%s ,xld ksoyia mla‍Ifhka msßilao iu. tlai;a cd;sl mla‍Ih we;=¿ fmdÿ úmla‍Ifha fmdÿ wfmala‍Ilhd f,i j;auka ckm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d bÈßm;a ù wog jirla imsfrhs'

wo Èkfha th iurd ia:dk lsysmhl§ úfYaI wd.ñl iy foaYmd,k jev igyka ila ixúOdkh lr we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය