HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

BBS - Gnanasara Thero on Yahapalanaya  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

hymd,k kdhlhskag jialú lshkak ´kE
isßfiakf.a fudx.,a wdKavqfõ "
isßfiakg;a fudx.,a " rks,ag;a fudx.,a - {dkidr ysñ
^ùäfhda iys;hs&


ish¨‍ ;ekaj,ska fmakafka fï rg wdmiaig hdula nj;a hymd,k wdKavqfõ kdhlhskag jia lú lshkak ´kE nj;a fndÿ n, fiakd ixúOdkfha uy f,alï .,f.dvw;af;a {dkidr ysñfhda mejiQy'


iïmQ¾Kfhkau jf.a rfÜ ikakoaO nqoaê wxY wl%sh lr,d' ksy~ lrj,d' ys;d u;du wl%sh lrj,d' fï fudk ksjg lulao@ fïlo wms n,dfmdfrd;a;=fjÉp hymd,kh@ rfÜ yoj; n÷hs rgl nqoaê wxYh' ckm;s yd w.ue;s we;=¿ fï ljqre;a cd;sl wdrlaIdj ms<sn| fudku wdldrhl ;elSula ;sfhkjdo lsh,d wms m%Yak lrk leue;shs'

oeka fï foaj,a lrkafka f.ïfnda jf.a weue;sjre' wr wdKavqfj;a bkakjd fï wdKavqfj;a bkakjd' weú;a nl nl .dkjd hehso {dkidr ysñfhda lSy'

rfÜ wdrlaIdj iS.%fhka msßyS hñka mj;sk nj {dkidr ysñ mji;s' wdrlaIl uKav,h wvqu ;rñka i;shlg j;djlaj;a /ialr rfÜ cd;sl wdrlaIdj ms,snoj ;Skaÿ ;SrK .; hq;= nj;a nqoaê wxY l%shdldß;ajh wvmk ùu ;=,ska ;%ia;jdoh h,s ysi tiùfï yelshdj fjkog jvd jeä nj;a Wkajykafia fmkajdÿkafka wo mej;s udOH yuqjl§h'

rg lsÍug wfmdfydi;a fï wdKavqj ;u fkdyelshdj mjid" l<yels whg rg ndr§ "bj;ajk f,ig n,lrk nj;a" wdKavqjla hkq ;k;=re fnod.ekSu muKla fkdjk nj j¾;udk wdKavqj f;areï.; hq;= nj;a Wkajykafia wjOdrKh l<d'isßfiakf.a fudx.,a wdKavqfõ " isßfiakg;a fudx.,a " rks,ag;a fudx.,a hehso {dkidr ysñfhda lSy'

DOWOLOAD

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය