HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Arjuna Changes New Lotus Terminal in Katunayake Airport  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

lgqkdhl thd¾ fmdaÜ w¨;a lrk
jyf,a fk¿ï u,
kdia;shla lshd w¾cqk lm,d
(video)
lgqkdhl nKavdrkdhl wka;¾cd;sl  .=jka f;dgqfmdf<a w¨;ska bÈflfrk m¾hka; f.dvkeÕs,af,a  bÈlsÍug ie,iqï lr ;snQ ñ,shk fooyia foiShl weia;fïka;= iys; oejeka; fk¿ï u,a yevfha jy<h wkjYH úhoula f,i i,ld
wud;H w¾cqk rK;=x. uy;d úiska bÈlsÍï jev kj;d we;ehs jd¾;d jkjd'
w¾cqk fuu ;SrKhg t<eU we;af;a
.=jka fiajd wud;Hjrhdj isáh§ óg udi lsysmhlg fmr§h'


ñ,shk fooyia foiShl úhoñka bÈflfrk tu oejeka; fk¿ï u, w,xldrh i|yd bÈlrkakla ñi bka tydg tys m%fhdackhla ke;s njhs'
fk¿ï uf,a w,xldrh oelSug yelsjkafka ldyg oehs úuid ne,Sfï§ th .=jkaf;dgqm<g hk tk lsisjl=g;a fkdfmfkk fohla nj;a oelsh yelafla .=jka kshuqjkag muKla nj;a ks,OdÍka mjid we;' th úfYaIs; f,day j¾.hlska w,xldrj bÈlrkakg miq.sh rch iufha ie,iqï lr ;snqKs'
fu;rï úYd, uqo,a iïNdrhla úhoï lr fujekakla bÈlsÍfï M, rys; neúka th ie,iqfuka bj;alsÍug= weu;sjrhd Wmfoia § ;sfí'
kùk myiqlïj,ska hq;a .=jkaf;dgqm< m¾hka; f.dvke.s,a, ;Ügq ;=klska iukaú; jk w;r thg fk¿ï u, fjkqjg wvqúhoulska fjk;a jy<hla iú lrkq we;'

my; m<jkafka tu fk¿ï uf,a yefâ jy< iys; f.dvke.s,af,a mß.Kl wdlD;s iys; ùäfhdajls'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය