HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

A Mixture of These Three Spices Can Protect You From Getting Cancer  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
A Mixture of These Three Spices Can Protect You From Getting Cancer

fï l=¿nvq ;=k ñY%lr idod.kakd ñY%Kh Tnj ms<sldfjka wdrlaId lrdú

wms fï ,smsfhka Tng yÿkajd §ug hk ñY%Kh kef.kysr bkaÈhdfõ idïm%odhsl ffjoH l,dfõ wjqreÿ 2000 lg wêl ld,hla ;siafia Ndú;d lr ;sfnkjd' fuu ñY%Kh ilid .ekSu b;du;a ir, jqj;a fuu.ska fi!LHg lrkq ,nk n,mEu b;du;a fydo fohla'
fuu ñY%Kh Èkm;d Ndú;d lf,d;a ms<sld we;sùfï wjOdku b;du;a wvq fjkjd'

 

fuu ñY%Kh ilid .ekSug wjYH jk o%jH

• T,sõ f;,a f;a ye§ Nd.hla
• .ïñßia l=vq iaj,amhla
• ly l=vq f;a yeÈ ld,la

Tn th Ndú;d lrkafka flfiao@

Tng fuu ñY%Kh fuu wdldrhgu Ndú;d lsÍug yelsjk w;r Tng wjYHkï ie,â tllg fyda wdydr msiskd úg§ wdydr j,g tlalsÍugo yelshdj we;' Tng fuu ñY%Kh uDÿj Ndú;d lsÍug wjYH kï fuu ñY%Khg c,h wjqkai wgla tlalr .kak'

fuys fydou foh jkafka fuu.ska lsisu w;=re wdndOhla fkdue;s ùuhs'

m¾fhaIK u.ska Tmamq ù we;s fohla jkafka ms<sldfjka je<lSug ly b;du;a fydo l%ufõohla jk njhs' ly Ndú;d lsÍfï§ .ïñßia fyda b.qre iu. Ndú;d lsÍu b;du;a iqÿiq fõ' úoHd;aulj Tmamq ù we;af;a .ïñßia u.ska ly j, n,h 200] jeä lrjk njhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය