HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

weight loss meal plan drinks  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

jHdhdu lrkak lïue,s whg " nr wvqlr.kak id¾:l l%uhla'

ómeKs iy l=re÷ j, we;s fi!LHuh m%;s,dNhka ms<sn|j Tn oek isáh;a" l=re÷ iy ómeKs ifhda.hg Tfí YÍrfha we;s wu;r nr wvqlsÍfï iqúfYaIS yelshdjla ;sfnk nj kï Tn fkdokakjd we;s' myiqfjkau ilid.; yels fuu mdkh Ndú;d l, ú.iu Tfí mßjq¾;Sh l%shdj,sh fõ.j;a ù fïoh oykh ùu laIKslju wdrïN fjkjd' jHdhdu lsÍug Tn ue,s lula olajkjdkï" YÍrfha nr wvqlr.ekSu i|yd Tng Ndú;d l<yels jvd;au .e,fmk l%ufõoh fuhhs'
wjYH lrk o%jH

ómeKs fïiye¢ 2, belly fat, foods never eat
l=re÷ l=vq fïiye¢ 1
j;=r ñ,s,Sg¾ 200

ilik wdldrh

r;a lr.;a c, n÷kg l=re÷ l=vq tl;= lr.kak' miqj th isis,a jk;=re jid ;nd" Bg ómeKs tl;=fldg Èhfjk ;=re fyd¢ka l,jï lr.kak' r;a jQ c,hg ómeKs tl;= lsÍfï§ ómeKs j, ;sfnk fmdaIKuh jákdlu ke;sù hk ksid" lsis÷ Èkl tu jro isÿlrkak tmd',

kskaog hkakg fmr tu ñY%Kfhka Nd.hla mdkh fldg" miqj mßfNdackh lsÍu i|yd b;=re fldgi YSl;rKfha ;ekam;a lrkak' YS;lrKfha ;ekam;a lrkq ,enQ b;=re fldgi Wofha mdkh lrkak'

tu ñY%Kh ysianv mdkh lrkjdkï jvd;a fyd| m%;sm, ,nd.kakg Tng mq¿jka fõú'

ñ;=rka oekqj;a lrkak ,smsh by,ska fIhd¾ lrkak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය