HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Two Boys Beat girl Video  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


fï ùãfhdaj n,,d uqka fokakf.a wuk yeisÍug fudllao lrkak Tk lsh,d ;SrKh lrkak VIDEO

is;, .Kka ldrhska ñÿk whsia fmÜá ;=, ;mia rlsk fljdfjka pkaä lï fmkajkafk .eKqkag muKhs''

ta;a yß yuka .eyekshlg fi,a,ï oeïfud;akï f,,a,u n,d .kak;a mq¿jka'''fudkhï jrola ;sfíkï .eyeksfhl=g myrÈu fjkqjg wehf.ka we;a jqjdg lïkeye'
ks;sfha msysg me;su l, yels jqj;a idOdrk idlaIs ;sìh hq;=hs''

;jfll= f.a jpk ms,sf.k fyda fmdfgda oelsfukao ldka;dj úfõpkh lr mydr Èu my;a kjg lula mukla fkdj ks;sh bÈßfhaÈo ;udu fudavfhl= jkq we;'

äðg,a ;dlaIKh fya;=fjka mska;=r fjkia lrk l%u fõohla we;s ksid ta .ek ie,ls,a,g f.k ks;sfha msysg me;su l, yel''

ieu fudfyda;lÈu ksjerÈ jkqfha ielh ;udf. weia foflkau oelsu fukau ;u kqjkska i;H jgydf.k l%shd lsßuhs'

ta;a mydr fokak lsisfia;a whs;shla ke;''
;ukao lduh flfrys wdidj ;sfhkafkl= nj jgyd .; hq;=hs'

ta ksid idOdrkhla ;sìh hq;=hs''iuy wdidfjka fmdmshkjd we;s ldka;djlg mydr fooaÈ'

ta flfia fj;;a ;ukaf. ìßog ;uka úiska mydr ÿkak;a msg wkqkf. miai me;s f,j lk Wka ,jd ;ukaf. ìßog mydr foõjk yd mydr fok úg fmdkakfhla jf. n,d ysÈk fmdkak msßñ ;j wm iudcfha ke;=j fkdfõ'

mjq,a ixia:djg kshuhla W f.hs .skaor msgg;a msg .skaor f.hg;a fokak .kak tmd lshk jpkfha w¾:hj;a fkdokakd fï jf. fkdïur tfla fmdkakhska jodmq fouõ mshkao fldmuk Nd.H jka;o@@@

;sßikqkg;a jvd wka; ld, lkaks ilals,shka ;u ìßog .ykjd uÈjg th úäfhda lr ish,a,kag n,kak i,iajk tl Bg;a jvd mqÿu iy.; ldrKhla jkq we;'
olaI jev¾,d fokafkla mqkaklal= uÈ úfuka lrmq f.ka l=,mamqjla fia wmgkï fmfkkafk'

olaI f.dka yrla fofokd jeä ld,hla fkdf.dia wïuf.hs ;d;a;f.hs l%shdj;a úäfhda lr,d t*aì tlg od,d úr yrla fokafkla fjkjd fkdwkqudKhs'

uqka fofokd kslugj;a ys;=jo fï ldka;dj hï lsis ojilÈ wïud flfkla fj,d ojka iu. mdf¾ neye,d hkak ´k lsh,d'@@@@@@

fï fofokd .ek okak flfkla bkakjdkï ug úia;r fokak 'lKdfjka b,a,d isákjd''Tnj mdjd fokafk keye'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය