HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sheshadri - Sampath Separated  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

fYaIdøs iïm;a
újdyh foorhs


miq.sh ld,fha rfÜ by< wjOdkhla ,nd.ksñka újdy Èúhg msúis kjl ckm%sh iskud ks<s fYaIdøs m%shidoa iy iïm;a o is,ajd w;r újdyh foord f.dia we;s nj jd¾;d jkjd'
wo ^12& fld<U Èid wêlrKfha fï iïnkaO kvqjlao úNd. fjhs' fuu foord hdug fya;= jYfhka iïm;af.a md¾Yajh i|yka lrkafka fYaIdøs Tjqkf.a úYajdih lvjk mßÈ
lghq;= lr ;sfnk nj;a weh fjk;a iïnkaOhla wrUd we;s nj;ah'
th Tmamq l< yels nj mjik Tjqka w¨;a fmïjf;l= iu. weh isákq yiqùfuka miq je,a,j;a; fmd,sishgmeñKs,a,lao bÈßm;a lr ;sfnk nj mjikjd'
2013 jif¾ foieïn¾ udifha hq. Èúhg msúis fYaIdøs yd iïm;a újdyjQ w¨; ta iïnkaO ±jeka; udOH m%pdrhla ,nd.;a w;r Tjqka fjkqfjka ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIf.a ksjfia úfYaI ms<s.ekSfï idohlao meje;ajqKd' iïm;af.a mshd m%lg fg,s yd Ñ;%mg ksIamdol rkacka o is,ajd jk w;r fYaIdo%sf.a mshd Ñ;%mg ksIamdol ÈfkaIa m%shidoa jkjd'

jd¾;d jk wdldrhg hqj< w;r úrilh ksid jir tlyudrl újdy Èúfhka miq fYaIdøs Tyq w;ayer f.dia we;af;a ñka udi 4 lg fmrhs' weh miq.sh ld,fha jdih lr we;af;a foudmshka iu. fndr,eia.uqfõ msysá kj ksjilh' fï w;rjdrfha fYaIdøs md¾Yajh blaukaù Èlalido kvq mjrd ;sfnk w;r fï iïnkaO uQ,sl Èid wêlrK úNd.h i|yd wo Tjqkag Widú le|jd we;'

2013 jifrys mej;s Tjqkaf.a újdy Èkfha PdhdrEm tl;=j kej;;a n,kak my;ska


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය