HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ruwangi Speaks About Her Style of Deep Plunge  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

uf.a we÷u wiafika fmakj lsh,d
my;a udkisl;ajhla ;shk
kQ.;a fudav ñksiaiq ug mo yeÿjd
- rejka.s r;akdhl


miq.shod forK kd,sldfõ idohlg iyNd.S ùfuka miq wka;¾cd,fha l:dnyg ,lajQ fg,s ks<s rejka.s r;akdhlf.a Wvqlh lduql ye`.Sï okjk ãma ma,kaÊ ú,dis;dj .ek weh l;d lr ;sfnkjd'
fuu we\qu we|f.k tlS idohg f.dia kej; tk;=re lsisfjl= ta .ek i|ykla fyda fkdl<dg tys PdhdrEm wka;¾cd,fha m<jQ miq kQ.;a lulg ke;s my;a udkisl;ajfhka fm<k msßila wehg le; l;d lshk nj;a ta foaj,a ;uka .Kka .kafka ke;s nj;a weh ±ka fldamfhka m%ldY lrkjd'
miq.sh i;swka;fha
ßúr mqj;am;g iïuqL idlÉPdjla ,ndfoñka weh ta .ek lshd ;snqfka my; mßÈh'w¨;a we÷ug álla fjkia m%;spdr fkao ,efnkafk@

ta we÷u fï úÈfya f,dl= l:dnylg ,lafjhs lsh, uu ys;=fj keye'f.dvla wh ,iaiKhs lsh, lsõjd uu kï ys;kafk keye Tfydu jerÈ úÈyg l:dny lrkak ;rï

ta .jqfï je/oaola ;shkjd lsh,d'
lrkak fohla ke;s ñksiaiq ;uhs Tfydu jerÈ fydhkafka' f*aia nqla tfl;a iuyr fldfukaÜj, le; foaj,a od,d ;snqkd' ta jqkdg uu tajd .Kka .;af; kE'

rejka.s fï ú,dis;dj fydhd.;af; fldfykao@
tal uu bx.%Sis fjí ihsÜ tlla n,,hs f;dar.;af;' uf. we÷ï uyk flkd ;uhs uu lsõj úÈyg tal uy,d ÿkafk'

tod W;aijhg wdmq whf.ka ,enqK m%;spdr@

uu fyd| ±kqï f;areï ;shk msßila <`.ghs tal we|f.k .sfha' ta we÷u yßkE lsh, yß fudllao fï we|ka wdfõ lsh, yß ljqrej;a wykak wdfj kE''tfyu weyqj kx ux ta .ek ys;kj'ta;a ux fudlgo fï uu ljodj;a ±l,j;a ke;s okafkj;a ke;s wh lshk foaj,a .Kka .kafka'

t;fldg fï f*aia nqla fjí wvúj, lshk l;dj,g rejka.s fok ms<s;=r fudllao@

uu weyqïlkafokafk ux ms<s.;a; ug .re;ajhla fok wh lshk foag ú;rhs'tfyu ke;sj my;a udkisl;ajhla ;shk kQ.;a fudav ñksiaiq lshk l;d .ek uu lror fjkafk kE' ±kqula ;shk flfkla lsõj kï ys;kak ;snqkd'
wksl uu f*aia nqla tfla keye' ug hd¨fjd l;d lr, lsõjuhs uu;a okafk uf.a we÷u .ek úúO foaj,a f*aia nqla tfla ;shkjd lsh,d''
Thf.d,af,d jqK;a fï .ek taf.d,af,dkaf.ka wykafk kEfka' ±ka uf.ka ta .ek wykafk ux m%isoaO ksidfka'

idlÉPdj - l=ußkS m%;dmisxy

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය