HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Police Fire Tear Gas at Protesting HNDA Students  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

hymd,kfhka wka;f¾g wïndkl fk,mq fk,s,a, PdhdrEm$ùäfhda

ùÈ ng isiqka 39 fofkla w;awvx.=fõ fldfyduo fjkfia iem'''@

Wmdê iudk;djh kej; n,d;aul lrk f,i b,a,d wo Èkfha úfrdaO;djfha ksr; jQ isiqka 39 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;snqKd' w;awvx.=jg m;a msßi w;r YsIHdjka mia fofkl= iy meúÈ isiqka fokula o jkjd'


wka;¾ Wiia cd;sl .KldêldÍ ämaf,daud mdGud,d YsIH tluq;=j úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj bÈßmsg mj;ajk úfrdaO;dj úiqrejd yeÍu i|yd fmd,sish l÷¿ .Eia iy c, m%ydrhg wu;rj negka fmd¨ m%ydrhla t,a, lr ;snqKd'
flfia fyda isiqka l,yldÍ f,i yeisfrñka n,y;aldrfhka úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdjg we;=¿ ùug ;e;a l< ksid tfia lghq;= l< njhs fmd,sish mjikafka'

kuq;a wka;¾ úYajúoHd,hSh YsIH n, uKav,fha le|jqïlre ,ysre ùrfialr lshd isáfha lsisÿ mQ¾j oekqï §ulska f;drj fmd,sish isiqkag t,j t,jd È.ska È.gu myr fokakg mgka .;a njhs'

úfrdaO;djfha ksr; jQ isiqka b,a,d isákafka ;u mdGud,djg jdKscfõ§ Wmdê mdGud,djg iudk ms<s.ekSula ,nd fok f,ihs'

md.ukska meñKs úfrdaO;dlrejka fya;=fjka m%;smdok fldñiu bÈßmsg fjdaÙ fmfofia jdyk .ukd.ukh wjysr ù ;snqKs' fuu md.ukg wka;¾ úYajúoHd,hSh YsIH n,uKav,fha idudðlfhda o tlaj isák whqre olakg ,enqKd'

fuys§ .eyeKq" msßñ fíohla fkdi,ld isiq isiqúhkag wudkqIsl wkaoñka myr fok whqre jf.au fmd,Sish úiska ix>hd jykafia,d o weoka hk whqre olakg ,efnkjd'

fuu isÿùu;a iuÛska fouqyqka wdKa‌vqj ck;djg ÿka hymd,k fmdfrdkaÿ tlska tl lvfjñka mj;sk whqre oeka oeka weia bÈßfhau fmfkkakg mgka wrka lsh,hs fï jkúg fndfyda fofkla mjid isákafka'

ta ú;rlao@  fldfyduo hymd,k fjkfia iem oehs'' rdcmlaI,df.a mÜgka;rh .ek lshd lshd lE fudr § hymd,khla .ek ySk uejQ wka;frka f*ianqlsfha isák fndfyduhla msßia fï jkúg;a wykakg mgka wrka''' iuyr úg ta foaj,a j,g fokak kï wka;f¾ <Û ms<s;=re ke;=j;a we;s'

isÿùug wod< ùäfhda o¾Yk lsysmhla iuÛska PdhdrEm ila my;ska'

http://4.bp.blogspot.com/-bR7H4JzOgY4/VjJkDKpbbQI/AAAAAAABjYw/COgO4rrdBZY/s1600/1510.jpg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය