HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Maheshi Madhushanka  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

 wiSñ;j f,dfj lrkak mq¿jka kï úrEmS jqK;a lula kE''

fmïj;=ka ;sfofklag ueÈfj,d bkak ufyaIs wkd.; iylre .ek l;d lrhs 

;ju;a lafIa;%hg kjl ks<shl jk ufyaIs uOqixLd bl=;a 27 jeksod wef.a úis;=ka jeks WmkaÈkh ieurejd' lafIa;%h ;=< isák ñ;=re" ñ;=ßhka ilf.ka fujr wehg im%hsia n¾;a fâ mdá tlla ,enqKd' ufyaIs ish WmÈkh iurk wdldrh .ek jf.au ish wkd.; iylre fudkjf.a flfkla úh hq;=o hkak;a i|yka lrñka ufyaIs mejiq l;djhs fï'

uu ljodj;a WmkaÈkh lsh,d uyf,dl=jg mdá odk
flfkla fkfuhs' wksl ;j;a fohla lshkak ´kE''' WmkaÈkh iurkafk fldfyduo@ tod oji f.jkafka fldhs úÈhgo@ lsh,d uu ie,iqï lrkafk todg''' wo ojfia .;lrk úÈh .ek oeka ;uhs ie,iqï lrkafka'
yeuodu jf.au fï wjqreoafo;a m<uq j;djg iqnme;=ï ,enqfK wïudf.ka' hd¿fjdhs risl msßihs È.g yryg iqnm;kjd' ÿrl:kfhka jf.au f*aianqla yryd;a iqnme;=ï ,enqKd'b;ska fudkjo wÆ;a f;dr;=re@
fï ojiaj, ‘fï>d’ fg,s kdgHhg iïnkaO fj,d bkakjd' th rd;%S 8'00g iajdëk rEmjdysksh Tiafia úldYh jkjd' Bg wu;rj wÆ;a ks¾udKhlg wdrdOkd ,enqKd' th fkdjeïn¾ udfia wdrïN fõú'

ta wÆ;a kdgHfha rÛmdkafka fudk jf.a pß;hlao@

 fmïj;=ka ;=ka fofkl=g ueÈjQ ;reKshlf. l;djla lsh, okakjd' jeä úia;r ;ju okafk keye'''

tal fi,a,laldr pß;hlao okafk kE''''@
okafk keye' ;ju msgm; ,enqfK keye'''

ta lshkafk ufyaIs pß; Ndr.kafka msgm;j;a n,kafk ke;=jo@

keye' keye' tfyu fohla fkfuhs' uu y÷kk wOHlaIjrfhl=f.a ks¾udKhla kï ug ydksjk úÈfh fohlg udj fhdojkak ke;s nj uu okakjdfka' wksl fg,skdgH ;=< f,dl= iudc úfrdaë foaj,a fmkajkak;a neyefka' msgm; lshj, ug fldfy;au .e<fmkafk ke;s fohla kï m%;sla‍fIam lrkak fyda l;dny lr, ;SrKhla .kak mq¿jks'

oeka b;ska újdyhla .ek ys;kak;a ld,h yß fkao@

Tõ' újdyùu orejka ,eìu ksisl,g úh hq;=hs' ud;a ys;kjd oeka Bg iqÿiq ld,h ;uhs lsh,d'

b;ska ljoo újdy fjkafka@
iqÿiq flkd ,enqKq odg'''

fudkjo fydhk iqÿiqlï@
ug wdorh lrk" uf. .ek fydhk n,k flfkla úh hq;=hs' uq¿ f,daflu tl;=fj,d uu jerÈhs lsh, lsõj;a uu yß lsh, lshk flfkla úh hq;=hs'

Th iqÿiqlï ú;ro n,kafka' lvjiï rEmh .ek ys;kafk keoao@
ug rEmh jeo.;a keye''' ne|, orejka ,enqKq odg uu wo bkak fï ufyaIs úÈhg bkak tlla keye''' rEmh lshkafka mj;sk fohla fkfuhs' ug wiSñ;j wdorh lrk" udj fyd¢ka n,d.kak flfkla kï thd úrEmS flfkla jqK;a uu thd Ndr .kakjd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය