HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

I was only repeatedly beaten by policemen  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

jegqKg miafi;a
fmd,sish myr ÿkakd

úfrdaO;djfha§ myrlE isiqúh


n‍%yiam;skaod mej;s úfrdaO;djfha§ fmd,sish ;ukag kej; kej;;a myr ÿka nj;a tfia isÿfkdjQ nj mjik fcHIaG fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok jHdc woyia oelaùul ksr; jk nj;a udOH u.ska m‍%isoaO flreKq PdhdrEm j, isák ;reKsh jk iisks ika§mkS mjihs'

weh Wiia cd;sl .KldêlrK ämaf,daud mdGud,dfõ m<uq jir isiqúhls'

zuf.a fldkaog jeÿKq myrj,a lsysmhla ksid uu ìug weof.k jegqKd'ta jqk;a thd,d ug .yk tl keje;ajqfõ keye'Z weh lshhs'

fmd,sia ks,Orfhla wehg myr fok whqre meyeÈ,sj oelafjk PdhdrEm lsysmhlau Bfha ^30& ,xld§m mqj;am;ays m<j ;sìK'kuq;a fuhg m‍%;spdr olajñka fcHIaG fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok uy;d udOH yuqjl§ mjid isáfha wehg myr§ula isÿfkdl< nj;a t;ek§ isÿjQfha wehj tu ia:dkfhka bj;a lsÍu muKla nj;ah'

kuq;a ;ukaj t;ekska bj;a lsÍug tu fmd,sia ks,OdÍhd lsisÿ W;aidyhla fkdoerE nj;a ta fjkqjg Tyq lf<a ;u ysig fkdkj;ajdu myr t,a, lsÍu nj;a ika§mkS mjihs'

zlÿ¿ .Eia iy c, m‍%ydrfhka miafia wms Tlafldu jgrjqu <. ;sín c, úÈkh <.g ÿj,d .shd't;ekg fj,d uqyqK fidaod.ksñka bkakfldg tl ief¾g fmd,sishhs ler,s u¾Ok tallfha lÜáhhs lvd mek,d wmsg .ykak .;a;d'uf.a fldkaog jeÿKq myrj,a lsysmhla ksid udj ìug weof.k jegqKd'ta jqk;a thd,d ug .yk tl keje;ajqfõ keye'Bg miafia thd,d uf.a T¨jg myr ÿkakd'oeka ug T¨j fyd,jkakj;a neß ;rï fõokdjhs'Z weh lshhs'

zwms je/oaola lf<a keye'ta whg;a wms jf.a <uhs we;s'ug ys;d.kak neye fldfyduo ta wh fuÉpr oreKq úÈyg wmsg myrÿkafka lsh,d'Z weh mjihs'

isiqka myrlEug ,lajk whqre oelafjk PdhdrEm m‍%isoaOùu;a iu. fmd,sish yd rch uyck;djf.a oeä úfõpkhg ,lajqks'

fcHIaG fmd,sia wêldÍ isiqúhg myr fkdÿka nj;a t;ek§ isÿjQfha wehj t;ekska bj;alsÍug .;a W;aidyhla nj;a lSfõ fufia ke.=Kq úfõpkhkag ms<s;=rla f,ih'wehj ìu weo jeà ;sfnkafka fiiq isiqka yd ÈjhEfï§ njo Tyq lSfõh'

;uka fuu foaj,a mjikafka b;du j.lSfuka njo wjOdrKh lf<ah'fuu PdhdrEm m‍%isoaO lsÍfuka udOH fmd,sishg tfrysj ck;dj fkdu. hjñka isák njgo Tyq fpdaokd lf<ah'

fujka úfrdaO;djhlg tlajqkq m<uq wjia:dj fuh jk nj ika§mkS mjihs'

fõokd fok neúka ysfiys ;;a;ajh mÍlaId lr ne,Su ioyd iS'à ialEka mÍlaIKhla isÿl< hq;=hehs cd;sl frdayf,a ffjoHjreka ks¾foaY lr we;ehs weh lshhs'

;j;a isiqka lsysmfofkla frday,a .;j m‍%;sldr ,nk nj wka;¾úYajúoHd, YsIH n,uKav,h mjihs'úfrdaO;djh wdjrKh lsÍug .sh we;eï udOHfõ§kago fmd,sish myr§ we;ehs jd¾;d m<j ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය