HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ryia ;eka j, frdau Tn;a bj;a lrkjdo@

ryia ia:dk j, we;s frdau jeúh hq;af;a wehs@

ryia ia:dkhka yS frdau lmkjo @ ke;akï jefjkakg bv yßkjo@" fuh fndfyda fofklag ;sfnk .eg¿jla' fuu ,smsh lshjQ miqj ksjerÈ ;SrKhla wr.kakg Tng mq¿jka fõú'YÍrfha ryiH ia:dkhka j, j, msysgd ;sfnk frdau wmg jeo.;a fjkafka flfiao@ hk ldrKh úia;r lrk
úoHd;aul lreKq lsysmhla'''

ms<sn|j Tnf.a wjOdkh fhduq lsÍug wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd'
1' nelaàßhd j,ska wdrlaIdj ie,iSu
ryiH ia:dkhka ;=,g wmú;‍% foaj,a iy wkjYH foaj,a we;=¿ ùu j<lajkjd' frdau uqvq lsÍfï§ we;sfjk újq¾; újrhkaf.ka iy iSÍï fya;=fjka nelaàßhd wdidokhka we;sùug jeä wjOdkula ;sfnkjd' wEia msydgq iy weys neu weia j,g wdrlaIdj i,ikjd fiau" kdifha we;s frdau kdihg wdrlaIdj i,ikjd fiau" ryiH m‍%foaYhka j, we;s frdau ryiH wjhjhka j,go wdrlaIdj i,ik nj fyd¢ka u;l ;nd .kak

2' iylrejd wdl¾IKh lrk f*rfudakaia

fmdÿ ia:dkhka j, msysgd we;s frdau u.ska iylrejd wdl¾Ykh lrkjd' ryiH ia:dkhka j, iy lsys,s m‍%foaYfha we;s oyäh .‍%ka: Apocrine sweat gland by, Ndjd;aul ika;‍%dikhl§ W;af;ackh fjkjd' ,sx.sl W;af;ackh WodyrKhla úÈhg y÷kajkak mq¿jka' wkak tu wjia;dfõ§ ;uhs'''

,sx.sl W;af;ackh we;slrk f*rfudakhka Y‍%djh jkafka' tu f*rfudakhka u.ska iylrejdg ,sx.sl W;af;ackhla ,efnkjd' ryiH ia:dkhka j, frdau uqvq fkdl< hq;= nj wm Tng mejiqfõ wkak tu fya;=j ksihs'

3' wdrlaIl ia;rhla
ryiH ia:dkhka j, frdau jeùfuka ;=jd,hka iy iu u; iSÍï we;sùu j,lajd .kakg mq¿jka' tajf.au Tnf.a uDÿ iqfldu, iu iy we÷ï w;r isák wdrlaIl ia;rhla f,io th y÷jkakg mq¿jka' ;j;a úÈhlg lshkjdkï" >¾IKh wju lsÍu i|yd C%shd lrk wdrlaIl ia;rhla f,io frdau l+m y÷kajkakg mq¿jka'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය