HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

msßñkag yßhg ,sx.slj tlafjkak neß fukak fï fya;= ksihs


fndfydafofkla fkdokakd lreKla ;uhs f.dvla msßñka ,sx.sl .eg¿j,ska mSvd ú¢knj'weußldfõ isÿl, wOHkhlg wkqj trg fjfik jhi 60g wvq ñksiqka ;=ka fofkl=f.ka tla wfhl=gu ,sx.sl .eg¿ ;sfí'fïjd fy<sfkdúug fndfydaúg n,mdkafka msßñka ;uka ,sx.sl jYfhka'''


fn,ySk;djhlska fmf<k njg ms<s.ekSug ue,slula oelaùuhs' fujeks .eg¿ ksismßÈ y÷kd fkd.ekSu yd m%;sldr fkd.ekSu ksid mjq,a Ôú; mjd wjq,a jk wjia:d oel.; yelsh'jeo.;au lreK jkafka fujeks .eg¿ i|yd ffjoH m%;sldr mej;Suhs' fï fya;= ksidu msßñ md¾Yjhg u;=jk ,sx.sl .eg¿ yd tajd we;sùug n,mdk fya;= lSmhla bÈßm;a lrkak wms ys;=j'mqreI ,sx.h iDcq fkdùu''fuu ;;a;ajfha§ olakg ,efnk ,laIKh jkafka ,sx.sl lghq;= i|yd mqreI ,sx.h iDcq fkdùuhs' fï ;;a;ajh fndfyda úg jhia.; ùu;a iu. we;sjk .eg¿jla' jd¾;djkag wkqj 50-59 ;a w;r msßñkag 18-29 jhfia miqjk msßñkag jvd fuu frda.S ;;a;ajh we;sùfï ;=ka .=Khl iïnú;djla mj;shs'

fï i|yd úúO j¾.fha ms<s.;a ffjoH m%;sldr l%u mej;=k;a m%;sldr i|yd fhduqjk m%;sY;h b;d wvq w.hl mj;shs'

fujeks frda.S ;;a;ajhla we;sùu i|yd n,mEï l<yels frda.S ;;a;ajhka ;sfí' WodyrKhla f,i Tn Èhjeähdj" wd;;sh" fldf,aiafg%da,a" ff;frdhsâ .%ka:sh wdY%s; .eg¿ ksid fujeks ;;a;ajhla we;súh yelshs'

ta jf.au wêl ÿï mdkh" jHdhdu wvqlu yd úfYaI fnfy;a j¾. mdúÉÑfha§ o fujeks ;;a;ajhka we;s úh yels nj mejfia'

Tfí iylrejka fyda Tn fujeks ;;a;ajhlska mSvd ú¢kï l<yels fyd|u foh jkafka ffjoH m%;sldr i|yd fhduq ùuhs' fndfydaúg by; i|yka l< fya;= j,ska neyerjo fuu ;;ajh we;súh yel'

fïi|yd úúO m%;sldr l%u ;sfí' fgiafgdiagfrdaka fydafudakh msg;ska iemhSu" tkak;a" yෞ;sl Ñls;ail m%;sldr ta w;r fõ'

laIKsl fudapkh
laIKsl fudapkh jhia fíohlska f;drj isÿjk frda.S ;;a;ajhls' fï frda.S ;;a;ajh we;sùug fya;=j ;ju;a y÷kdf.k ke;;a ffjoH m%;sldr l%u ;sfí' fï ksidu fyd| úi÷u jkafka Tn tjeks wdldrfha frda.S ;;a;ajlska fmf<kafka kï ffjoH m%;sldr i|yd fhduq ùuhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය