HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

Èkm;d ,sx.slj tl;= Wfkd;a fudlo fjkafka @ 

Èkm;d ,sx.sl yeisÍfuka ,efnk Tn fkdo;a jdis 8la fukak  yeuodu ,ska.sl yeisß Wkdu ,efnk jdis fudkjdo@flfkla lshkak mq¨‍jka ,ska.sla yeisßfrk tlu jdishlafka lsh,d'tla;rd úÈhg Tõ't;a th tfia lsÍfuka Tn fkdokakd jdis /il=;a ;sfnkjd'tjd ;ud fï
1'mar;sYla;SlrKh by, heu

mar;sYla;SlrKh fyj;a hï frda.hlg Tfí isref¾ ord .eksfï yelshdj jeä lsßug Èkm;d ,ska.sl yeisßu odhl fjhs lshd Tn fudfyd;lgj;a is;=jdo@Èkm;d ,ska.sl yeisßfuka Tfí isref¾ kj iෛ, ksmojd Tng we;súug we;s frda. j,g id¾;lj uqyqK §ug fuu ffoksl laßhdj Wmldß fõ'

2'mSvkhka wju lsÍu

ffokslj ,ska.slj tla ùu ;=,ska uki ksrjq,a ù is;g kj marfndaOhla f.k fohs'tu.ska ukfia mSvkh wju lr Tng ieye,a¨‍jla f.k fokq we;'

3'fõokdjka iykh lsÍu

Èkm;d ,ska.sl tla ùfuka ,efnk ;j jdishla ;ud fõokdjka iykh ùu'fldákau lsõfjd;a Tfí T¨‍fõ wudrejla mjd iqj lsÍug ,ska.sl yeisÍug mq¨‍jka't fldfyduo lsh,d n,kjd we;sfka@
tl fjkafka fufyuhs'Tn iqr;dka;hg <.d fj,d th ,enqkdu ysig yd ukig tk iekiSu isysm;a lrkak'u;lo@fl;rï weiaú,a,la ,efnkjdo@wkak tfyuhs T¨‍fõ fõokdjla fyda fjkhï fõokdj,a j,g ,ska.sl;ajh odhl jkafka'

4'wdhqI jeäfõ

mar;sYla;Slrkh jeä ùu  fydo reÈr .ukd.ukhla jeks jdis /ila ,eîu fy;=fjka  ffoksl ,ska.sl tla ùfuka Tfí wdhqI by< hhs'tfiau Tn okakjdo i;slsysmhlg jrla ,ska.slj tla fjk flfklag jvd i;shlg 2 jrla iajhkaúkaokfha fhfokafklaf.a wdhqI jeä nj'5'reêr ikairKh  fydoùu

6'yDo frda. meñksfï wjodku wju lsÍu

reêr ikairKh fydoùu fy;=fldgf.k yDohg msßiqÿ f,a ,efí'tu.ska yDo frda. tafï wjodku my< jefÜ'

7'iqjnr kskaola ,eîu
fydo ,ska.sl iïnkaod meje;=jq Èkhla hkq fydo iqjnr ojila'
8'Ydßßl fhda.ah;djh by< heu

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය