HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana TharunayalkHd mg,h ms,snoj Tn fkdo;a foa

lkHd mg,h msysgd we;af;a fhdaks ud¾.fha w.,a 1$2 la‌ muK we;=<g jkakgh' fuu mg,h ldka;djkaf.a fhdaks ud¾.fha úúO wdldrfhka msysgd ;sìh yelsh' m<,ska l=vd mg,hla‌ wdldrhg u,l fm;s yevhg" isÿre iys;j fyda isÿre rys;
iïmQ¾K mg,hla‌ f,i fkdfhl=;a wdldrfhka lkHd mg,h fhdaks ud¾.fha msysgd ;sìh yelsh'
lkHd mg,fhka fhdaks ud¾.hg úfYaI ld¾hhla‌ bgqfkdfõ' kuq;a ldka;djkaf.a udisl Tima ùul§ fhdaks ud¾.fha isg msg;g reêrh .,dhkafka lkHd mg,fha isÿre yrydh' fhdaks ud¾.h iïmQ¾Kfhka jeiS hk f,i ·lkHd mg,h we;eï ldka;djkaf.a mej;sh yelsh'
fuh b;d l,d;=rlska oelsh yels wjia‌:djls' fujeks ldka;djkaf.a udia‌ Yqoaêfha§ fhdaks ud¾.fhka msg;g reêrh .,d fkdhhs' tjeks wjia‌:djl§ wehf.a lkHd mg,h iq¿ ie;alulg ,la‌l< hq;=h' fuu ;;a;ajh y÷kd.; yela‌fla jeäúhg m;ajQ hqj;shkaf.a Tima ùfï§ fhdaks ud¾.fhka msg;g reêrh msgùula‌ isÿ fkdùfuks'
lkHdmg,h ì£heum<uq tla‌ùfï§ lkHd mg,h ì£ .sho reêrh msgùula‌ isÿ fkdúh yelsh' tjeks ldka;dfjda 20% la‌ muK isá;s'ldka;djkaf.a lkHd mg,h ke;sùu fyda >kùug jhi fyda l%Svd lghq;=j, ksr; ùu n,mdkafka ke;' th wehf.a Wm;ska we;sjk fohls'
wêl fõokdj

msú;=re nj ;SrKh lrk idOlhla‌ f,i lkHd mg,h iudcfha uq,a nei mej;Su ksid fndfyda ldka;djka újdyfhka miq m<uq tla‌ùu flfrys ola‌jkafka wksh; ìhls' fuu ìh ksid we;sjk oeä udkisl mSvkh fya;=fjka ,sx.sl tla‌ùul§ bys,a úh hq;= fhdaks ud¾.fha udxY fmaYs tfia fkdù oeä f,i ;o ùulg ,la‌fõ' fuu ;;a;ajh ksid wUqieñ hqj,g ksis f,i ,sx.slj tla‌ùug fkdyelsfõ' fhdaks ud¾.fha udxY fmaYs ;oùu ksid hï fõokdjla‌ u;=fõ' th lkHd mg,h ì£hefï§ hEhs we;eï fokd jeÈ u; m;=rejdyß;s'
msú;=renj

we;eï ldka;djka újdyhg fmr ;u iylrejd iu. fhdaks ud¾.fha ,sx.sl lghq;= j, fkdfh§ fomdj, l,jd w;r ,sx.sl lghq;=j, fhfo;s' fuh wkdrla‍Is; ,sx.sl yeisÍuls' bka .eí .ekSula‌ fukau ,sx.sl frda. fndaùfï wjodkula‌o mj;S' fujeks ldka;djkaf.a lkHd mg,hg ydks isÿùula‌ fkdjqko .eí .ekSula‌ fyda ,sx.sl frda.hla‌ we;súh yels ksid msú;=re nj iïnkaOj we;s iudcfha iïu; wdl,amh wNsfhda.hg ,la‌fõ'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය