HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Seven students, a police officer injured during HNDA protest  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

isiqkag myrÿkafka wdrlaIl weu;sf.a ksfhda.fhka

Bfha Wiia ;dlaIK ^tÉtkaãta& Wmdê mdGud,djg ysñ jákdlu kej; n,d;aul lsÍu" Wiia ;dlaIK isiqkago uyfmd< jdßldh jeä lsÍu" uqo,g Wmdê úls”u k;r lsÍu yd YsIH u¾okh kej;Su hk b,a,Sï bgq lrk f,i b,a,ñka úfrdaO;djfha ksr;jQ isiqkag ishÆu kS;s lvlrñka t,jd t,jd myrÿkafka wdrlaIl wud;H ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a ks< ksfõokh ,eìfuka miqj nj fmd,siam;sjrhd wkdjrKh lr ;sfík nj rcfha wNHka;r f;dr;=re jd¾;dlrKfha fhfok wm úfYaI jd¾;dlre ioyka l<d'fld<U m%foaYfha wêl jdyk ;onohla mj;sk njg f;dr;=re ,eì we;s nj;a jydu thg fya;=j fidhd jd¾;dlrk f,i wdrlaIl f,alïjrhd b,a,d isá nj;a miqj Woaf>daIKh iïnkaOfhka oekqj;a lsßfuka miqj iqÆ fõ,djlg miqj wdrlaIl wud;HxYfhaka ,enqkq ks¾foaY u; ler,s u¾oK tll fhdojd isiqkag myrÿka nj fmd,siam;sjrhd ioyka lr ;sfí'

fï w;r Bfha myrÈug ksfhda. ksl=;a lsßu iïnkaOfhka fï jkúg wdrlaIl wud;HdxYh ;=, w¾nqoldß;ajhla ygf.k ;sfík njo jd¾;d fõ'

fï w;r wdhqO .;a leරැ,a,la u¾oKh lrk wdldrhg hymd,k wdKavqj fï o.,kafka ''ish wjika ld,h iksgqyka lsßugo@

ys;la mmqjla ke;sj .eyeKq orefjlaj uy mdf¾ oK .iaij,d T¿j m,kjd' fï ;%ia;jdÈfhla fkfuhs" úYaj úoHd, wOHdmkh ,nk orefjla" wef.a uyfmd< jdßlh b,a, .kakhs fï lE .ykafka lsh, fï uqre.hkag f;afrkafka ke;s yeá
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය