HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

hymd,k m%n, weu;s ksfjfia kmqxil k¾;k'' ùäfhda

uyd mßudK ÿIK .ek uyskaof.ka wo;a m‍%Yak lrhs''

wdKavqj iu. f*vr,a .ek l;d l,d'' id¾:lhs''


fldá iellrejka 223 fokd ksoyia lr kshu hymd,kh fmkaúh hq;=hs
hymd,k m%n, weu;s ksfjfia kmqxil k¾;k'' ùäfhda

j;auka rcfha m‍%n, leìkÜ weu;sjrfhl=f.a ksjfia mej;s rd;‍%s idohl§ kmqxilhskaf.a k¾;k wx.hla tla lr ;snQ nj oelafjk ùäfhdajla fï Èkj, iudc cd,d Tiafia fõ.fhka yqjudre fjñka ;sfí'

wod, weu;s m‍%n,hd ol=Kq m,d; ksfhdackh lrkafkl= njo oek.kakg ,efí' tu ùäfhdaj my;ska oelafõ'
uyd mßudK ÿIK .ek uyskaof.ka wo;a m‍%Yak lrhs''

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d wo Èkfhao uydmßudK jxpd ms<sno ckdêm;s úu¾Yk fldñIka iNdjg le|jd ;sfí'

ysgmq ckdêm;sjrhd fufia le|jd we;af;a miq.sh ckdêm;sjrKfha§ iajdëk rEmjdysksfha oekaùï m‍%pdrh lr uqo,a f.ùï meyeryeÍu .ek m‍%ldYhla ,nd .ekSughs'


wdKavqj iu. f*vr,a .ek l;d l,d'' id¾:lhs''

furg cd;sl .eg¿jg úi÷ula f,i f*vr,a l%uhla iïnkaOfhka wdKavqj iu. idlÉPd lf,a hhs foï< cd;sl ikaOdk kdhl yd úmla‍I kdhl wd¾' iïnkaOka uy;d mjihs'

flfia fj;;a fï iïnkaOfhka l, idlÉpd mqoa.,sl uÜgñka isÿ jQ tajd ñi ks, tajd fkdjk njo mjik úmla‍I kdhljrhd tu idlÉpd id¾:l hhso lshd isáfhah'

f*vr,a l%uh id¾:l f,i f,dj fndfyda rgj, l%shd;aul jqjo furg we;eï md¾Yajhka f*vr,a C%uh .ek we;af;a jerÈ jegySul hhso Tyq lshd isáfhah'

fldá iellrejka 223 fokd ksoyia lr kshu hymd,kh fmkaúh hq;=hs

j;auka wdKavqfõ hymd,kh ksis f,i fmkakqï lsÍug kï fï jk úg Wmjdifha fh§ isák fou< iellrejka 223 fokd ksoyia l, hq;= nj fou< cd;sl ikaOdkh mjihs'

tu ikaOdk md¾,sfïka;= uka;%S tï'ta' iquka;srka uy;d mjikafka cd;sl iu.sh we;slsÍug kï fujeks ;;a;ajhkag wdKavqj úi÷ï ,ndÈh hq;= njhs'

fld<U ue.iska nkaOkd.drfha isák oreKq .Kfha ;‍%ia; iellrejka we;=¿ ;‍%ia; iellrejka fufia Wmjdifha ksr;j isákafka ;ukg kvq mjrk f,i fyda ksoyia lrk f,i b,a,ñks'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය