HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

f*ianqla ;reKhdg lgqkdhl § oeä m%ydrhla-weia bÈfï'' VIDEO

ug m%Yakhla fkfuhs kï msgia;rhkag fudlo@-.=á lE ;reKsh wyk l;dj VIDEO

.=á lE ;reKshf.a m%ldYh fukak-ùäfhdaj WKq WKqfõ úlsfKkjdÆ VIDEO


f*ianqla ;reKhdg lgqkdhl § oeä m%ydrhla-weia bÈfï''

f*ianqla ùäfhdafõ oelajqKq wdYd iukau,S keue;s ;reKshg myr ÿka rejka l=udr keue;s ;reKhdg lgqkdhl § oeä f,i m%ydrhla t,a, ù ;sfnkjd'

fï iïnkaOfhka wm fj; woyia olajñka Tyq i|yka lf<a ;reKhka msßila wod< ùäfhdaj keröfuka miqj ;ukag myr ÿka njhs'
ug m%Yakhla fkfuhs kï msgia;rhkag fudlo@-.=á lE ;reKsh wyk l;dj

;reKhka fofofkl=f.ka myrlEug ,lajQ njg f*ianqla ùäfhdafõ oelajqKq wdYd iukau,S keue;s ;reKsh fï iïnkaOfhka wm fj; woyia olajkq ,enqjd'
tys§ tu ;reKsh i|yka lf<a fuh ldka;d ysxikhla f,i ;uka fkdolsk njhs'
;ukag fuh m%Yakhla fkdfõ kï msgia;rhkag th m%Yakhla fkdúh hq;= nj tu ;reKsh mjikjd'

.=á lE ;reKshf.a m%ldYh fukak-ùäfhdaj WKq WKqfõ úlsfKkjdÆ

;reKshlg ;reKhka fofofkla myrfok f*ianqla ùäfhdaj  fïjk úg lE.,a, m%foaYfha ã'ù'ã' f,i úls”ug ;nd we;ehs myrlEug ,lajQ ;reKsh mjikjd'
fndfyda fok lE.,af,a ã'ù'ã' wf,ú lrk ia:dkj,g meñK tu o¾Yk b,a,d isák nj tu ;reKsh úiskau lgqkdhl fmd,sishg meñKs,s lr ;sfnkjd'
wod< isÿùu fuu ;reKshf.a fmïj;df.a WmkaÈkh ojfia isÿj we;s njhs Tjqka fmd,sishg m%ldYlr we;af;a'
fuu  ùäfhda o¾Ykh  úls”ug we;s nj mjiñka fj<| ie,a wkjYH m%isoaêhla ,nd fok njhs jd¾;d jkafka'
fuu isÿùug wod< rejka l=udr kï jk ;reKhd wrKdhl mÈxÑlrejl= njhs fmd,sish i|yka lf<a'

tu ùäfhdaj my;ska krnkakRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය