HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

,xld b;sydifha oejeka;u w,a,ia .ekSug rú lreKdkdhl udÜgq fjhs!

 Y%S ,xld w,a,ia jeg,Sï b;sydifha isÿlrk ,o oejeka;u jeg,Su jQ remsh,a fldaá 12 yudrl w,a,ila w,a,d .ekSug f¾.= wêldßfha by,u fudare ;sfofkla w,a,ia oe,g yiqlr .ekSug Y%S ,xld w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñiu wo iu;a úh'

fufia w,a,ia oe,g yiqjQfha iyldr f¾.= wêldÍ tï'ã'hQ'Ô' fmf¾rd" ksfhdacH f¾.= wêldÍ c.;a .=K;s,l iy f¾.= ks,OdÍ iqër mrdl%u kue;s cd;sN%IaG ji,hka ;sfokd h',xld .ukd .uk uKav,hg wu;r fldgia f.kajk iud.ula úiska f.kajk ,o wu;r fldgia f;d.hla i|yd f¾.= .dia;= f,i re'fldaá 150 la jeks widOdrK uqo,la f.jkakehs iud.ug mjid we;' t;rï f¾.= .dia;=jla f.úh fkdyels nj lshoa§ fuu ji, ks,OdÍka ;sfokd mjid we;af;a tu uqo, fkdf.jd ksoyia lsÍug kï tla wfhl=g fldaá 5 ne.ska ;ukag fldaá 15 la wjYH njhs'

miqj iud.u fï iïnkaOfhka w,a,ia fyda ¥IK fldñiu oekqj;a lr we;s w;r fldñiu iud.fï whg mjid we;af;a .Kk fyÜgq lrk f,ihs' ta wkqj wjidkfha § fldaá 12 yudrla w,a,ia f,i ,nd .ekSug by; lS ji, f¾.= f,dlalka ;sfokd tlÛ ù we;'

bkamiqj wo iji l;sld lr .;a ia:dkhl§ kshñ; w,a,ia uqo, ,nd .ekSug f¾.= f,dlalka meñKs w;r fjia j,df.k isá w,a,ia fyda ¥IK fldñifï ks,OdÍka f¾.= f,dlalka ;sfokd w,a,ia uqo,a iu.u w,a,d .;ay'

fuu jeg,Su i;s folla muK ld,hla ;siafia b;du;a ryis.;j isÿlr we;s w;r fï ;rï uqo,la ,nd §ug w,a,ia fldñiu i;=jo igyka ;nd .kakd ,o uqo,a ;sî ke;' miqj NdKavd.drfhka fï i|yd uqo,a ,nd f.k we;s w;r w,a,ia fldñiug uqo,a fkdaÜgq j, igyka ;nd .ekSug Èk 3 la .; ù ;sfí'

miqj uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdYh u.ska tu f¾.= ks,OdÍkaf.ka m%Yak flreKs' tys§ f¾.= ks,OdÍ iqër mrdl%u mejiQfha wod, w,a,ia .ekSu i|yd ;uka fm<UQfha uqo,a wud;H rú lreKdkdhl uy;df.a lSu wkqj njhs' f¾.= wêldßh j¾;udkfha§ md,kh jkafka uqo,a wud;Hjrhd hgf;a h'

rú lreKdkdhl .ek m< jQ fy<sorõj jika lsÍug w,a,ia fldñifï wOHlaIl fckrd,a È,arelaIs vhia úl%uisxy uy;añh W;aidy ork nj wmg jd¾;d fjhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය