HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Former SL president Mahindr Speak  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ckm;s ueÿf¾ nxlrh .ek uyskaof.a ms<s;=r VIDEO

Y%S ,xldj iïnkaOfhka ðkdjys§ iïu; jQ fhdackdfõ Ndhdkl ks¾foaY .Kkdjlau ;sfnk nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'

uyskao rdcmlaI uy;d fmkajd fokafka tys nrm;<u ks¾foaY 03la mj;sk njhs'Bkshd hqo wmrdO úu¾Ykh lsßug hqO wmrdO wêlrKhla msysgqúu bka m%Odk lreKla nj Tyq fmkajd fohs'

tfukau tu wêlrK hdka;%Kh ;=< úfoaY úksYapldrjreka" úu¾Yk ks,Odßka yd úfoaY kS;s{hska f.kaúug tlÛúu furg Widú moaO;shg" ks;sm;s fomd¾;fïka;=jg" kS;s{ jD;a;shg wmydihla nj ta uy;d fmkajd fohs'

kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ úoaj;=ka" l,dlrejka we;=Æ msßilg ðksjd fhdackdj ms<sn| meyeÈ<s lrñka wo^25& ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d fuu woyia m< lf<ah'


tfïku miq.shod md¾,sfïka;=fõ mej;s ðkSjd udkj ysñlï fhdackdj ms<sn| újdofha§ ;ud woyia oelaùug tla fkdjQfha th u.yeÍug fkdjk nj;a" ;udg tÈk fm!oa.,sl ldrKhla fya;=fjka tÈk tu újdohg iyNd.Sùug fkdyels jq nj;a Tyq tys§ wjOdrK lf<ah'

fld<U fldgqj ckdëm;s ukaÈrfha msysgd we;s NQ.; ukaÈrh iïnkaOfhkao fuys§ udOHfõ§ka ysgmq ckdêm;sjrhdf.ka m%Yak lr w;r tBg ms<s;=re ,ndfoñka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI lshd isáfha tu nxlrh tjlg ;%ia:jd§ ;¾ck fya;=fjka f.dvk.k ,o nxlrhla njhs'

yÈis wjia:dj, wdrlaIl uKav,fha iaùï meje;aùu i|yd fuu NQ.; ukaÈrh Ndú;d l< njo Tyq i|yka lf<ah'

th ;udf.a u;h msßÈ isÿfkdl< fohla njo ysgmq ckdêm;sjrhd tys§ fmkajd ÿkafkah'

tjka jQ nxl¾ wr,sh.y ukaÈrfha§ we;s nj;a" tjd m%isoaêhg m;a fkdl< hq;= lreKq nj;a ta uy;d wjOdrK lr isáfhah'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය