HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Drink Cabbage Juice Every Day and Feel the Difference  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

fï mdkfhka fjk foa okakjkï Tn yeuodu fndhs
YÍr iem f.kfok f.dajd mdkh

f.dajd wmsg f,aisfhkau .kak mq¿jka t<j¿jla' idudkHfhka wdydrhla f,i yo,d mdúÉÑ lr;a f.dajd mdkh b;d .=K nj yq.la wh okafka ke' f.dajd j, .=K broccoli" ksú;s yd iudk jk w;r f.dajd j, wvx.= weuhsfkda ix.gl iy ð*kfÜ ^Gefarnate& by, w.hksid th wdudY.; frda. ioyd b;d fhda.H fõ' f.dajd hqI j,
wvx.= L-.aÆgeuhska fmdaIl YßrhÜ Wrd .ekSu jeä ÈhqKq lrhs'm%;sTlaisldrl

f.dajd j, nyq, f,i m%;sTlaisldrl ksid YÍrhg we;=,ajk wys;lr u.ska wdrlaId lrhs'

ms<sld kdYl .=K

f.dajd j, wvx.= Ydl idr m%;sYla;slrK by, kxjd ms,sl we;=¿ f,v frda. " ffjria j,ska wdrlaId lrhs'

fldf,iagfrda,a

f.dajd j, wvx.= Tfï.d 3 weisâ u.ska wê reêrmSvkh LDL fldf,iagfrda,a iy Ürhs.a,sirhsv wvq lrhs'

YÍr meyeh iy iu

f.dajd j, fnfyúka wvx.= úgñka A iy E iu ms<snojo" i,a*¾ wdidok iu.o fmdgishï iu msßisÿ lsÍugo Woõ fõ'


f.dajd mdkh idok wdldrh

wjYH foa'

- lmd.;a f.dajd fld< fldamam 3la ^ .a?ï 675 muK&
- j;=r ñ',s' 430 ^ fldamam 1 ¾&


j;=r úkdä 30la muK WKqlr .kak' WKq lsÍu u.ska c,fha we;s wys;lr foa bj;afõ' ke;akï j;=r fmrkhla u.ska ,nd.;a j;=r mdúÉÑ lrkak' f.dajd len,s iy j;=r íf,kavrhg oud wvq fõ.fhka íf,kaâ lr .kak' j;=r fld< mdgg yereKq miq kj;ajkak' bkamiq jeä fõ.fhka ;;amr 10 muKla íf,kaâ lr.kak' oeka fuu ñY%Kh fnda;,hlg oud lg fydÈka jikak' u;l we;sj fnda;, mqrjk úg uq¿ fnda;,hu mqrjkafka ke;sj bkak' fuu ñY%Kh iq¿ jYfhka m%idrKh fjk ksid fmdä bvla wjYHhs' fuu fnda;,h ldur WIaK;ajfha meh 72 mefikak ;nkak' wjidkfha msßisÿ frÈ lvlska fyda fmfkarhlska c,h fmrd f.k wÆ;a fnda;,hl oud Ys;lrfKa ;nd f.k mdúÉÑ lrkak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය