HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Clean blood vessels of bad cholesterol in 40 days : Proven effective recipe  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


ojia 40ka reêr kd,sldj, fldf,iagfrda,a bj;alr .uq

Tkak Thd,g wo;a jeo.;a T!IOhla yok yeá lsh, fokjd' iuyre wy,d ;snqk fldf,iagfrda,a j,g fudkdo lrkak mq¿jka lsh,d' wms wo lshkafka ojia 40 lska reêr kd, wys;lr fldf,iagfrda,a j,ska msßisÿ lr .kafka fldfyduo lsh,d'reêrfha úI keiSu ßêr ixirKh l%uj;a lrkjd fukau th reêr kd, j, kuHYs,s;ajho by, ouhs' tuksid reêrfha fldf,iagfrda,a ;ekam;= o bj;a lrhs' reêr kd, msßisÿ lsÍug l%u fndfyduhla ;sfhkjd' tkï idudkH fnfy;a l%u" mdrïmßl Ñls;ail l%u" f,ai¾ ;dlaIkh iy ma,iudfmrisia ^plasmapheresis&' fuu fndfyda l%u úúv w;=re wdndO f.kfok ksid fujka l%u wjidk W;aidyl l%u f,i Ndú;d lsÍu WÑ;fõ'

wjYH o%jH

- WKql< c,h ,Sg¾ 3la
- iqÿ ÆKq f.ä 4la
- idudkH m%udKfha f,uka f.ä 4la ^fmd;= iqoao lr ke;s&

idok l%uh

iqÿÆkq ál fydÈka fidaokak' W;=rk j;=rg fm;s lmd.;a f,uka tl;= lrkak' bkamiq ishÆ foa .%hskav¾ tlla u.ska wUrd .kak' oeka fï ñY%Kh úÿre fnda;,hl oud WKq j;=r ,Sgr 3g tl;= lrkak' fuh jid YS;lrKfha ojia 3la ;nkak' ojia ;=klg miq fuh mdúÉÑhg .kak' Ys;lrkfhau ;nd mdúÑÑ lrkak'

mdúÉÑ lrk l%uh

Wmßu ud;%dj lEug fmr ojilg 3 jrla ñ',s' 50la' uq,skau f;a ye§ 1-2 f.k m%;sldrh mgka .kak' Tng wmyiq;djhla oefkkafka ke;akï l%ufhka ud;%dj Wmßu ks¾foaY w.h olajd ^ñ',s' 50& by, oukak'


fuhska ie,lsh hq;= uÜgulska Tnf.a reêr ixirKh by, ouhs' fud,hg iïnkaO reêr ixirKh o by, ouhs' reêr mSvkh idudkH w.fha rojd .kS' th n, wvq lsÍugo Wojqjla fõ' iqÿ<QKq yd f,uka ixfhda.h reêr kd, u; n,mEula we;s w;r thg fldf,iagfrda,a wvqlr Nhdkl frda. we;sùfï wjodku wvq lsÍu" Ouks ì;a;s Yla;su;a lsÍug" Ouks isyska ùu je<elaùu i|yd yelshdj o we;' fuu iajdNdúl ms<shu jir oyia .Kkla ;siafia reishdkq .eñ ffjoH úoHdfõ Ndú;d lr we;' ;j o fndfyda mÍlaIK wkqj iqÿ<Qkq" f,uka ñY%Kh u.ska ms<sld j¾Okh j<lajd .; yel' óg wu;rj" iqÿ<QKq .=K kÕdisgqùfï yd mK.kajkq we;s m%;sTlaisldrl iu. rejd we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය