HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Beauty Hair  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ysiflia ,iaik lr.kak ìh¾ iakdkh lrkak

ìh¾ j,ska ysiflia fiaÿfjd;a isÿjkafka l=ulao @ mdkh lrkjdg wu;rj ìh¾ j,ska ;j;a fndfyduhla m‍%fhdackj;a ld¾hhka /qilau isÿlr.kak Tng mq¿jka iakdkh lsÍu, ;Kfld< idrj;a lsÍu iy l+ksiaika ;ïnd .ekSu jeks foaj,a WodyrKhla f,i bÈßm;a lrkakg mq¿jka kuq;a ìh¾ j,ska ysiflia fidaok njla Tn ñkafmr wid ;sfnkjo @ úYajdi lsÍug wmyiq jqk;a Tfí ysiflia i|yd ìh¾ b;du;au .=Kodhlhsìh¾ ksIamdokh i|yd Ndú;d lrk fuda,aÜ iy îr u,a j, ysiflia j, msg isúh Yla;su;a lrk fm%daàka nyq,ju wka;¾.; fjkjd tajf.au j¾K .ekaùu, fndl=gq lsÍu, È. yeÍu iy íf,da v‍%hs lsÍu jeks foaj,a j,ska ydksjQ ysiflia wÆ;ajeähd lsÍfï iqúfYaIS yelshdjlao tu fm%daàka j,g ;sfnk nj fyd¢ka u;l ;nd.kak,

ysiflia j, msgisúh u; fm%daàka ne£u fya;=fjka isks÷ ù ;sfnk u;= msgg wdf,dalh jefgk úg ysiflia §ma;sfhka nn,kjd bka woyia jkafka Tfí ysiflia §ma;su;a lsÍfï iqúfYaIS yelshdjla ìh¾ j,g we;s njhs fkdÿgq f,dalhg jd¾;d fjk mßÈ, ìh¾ j, we;s we,afldfyd,a j,skao ysiflia j,g §ma;su;a njla tl;= fjkjd kuq;a, Èkm;d we,afldfyd,a Ndú;d lsÍfuka ysiflia úh<Sfï yelshdjla ;sfnk nj fyd¢ka u;l ;nd.kak

ìh¾ m‍%;sldrh isÿlrk wdldrh

ìh¾ fldamam ld,lg ta yd iudku j;=r fldgila tl;= fldg fyd¢ka ñY‍% lr.kak tu ñY‍%Khg wem,a iSv¾ úfka.¾ fïi ye¢ folla tl;= lrkjdkï ìh¾ j,ska ksl=;afjk .kaOh bj;a lr.kakg mq¿jka Ieïmq iy lkaäIk¾ Ndú;d lsÍfuka miqj, tu ñY‍%Kh Ndú;d lrñka ñks;a;= lsysmhla ysiflia fidaod .kak fuu m‍%;sldrh Èkm;d isÿlrkak tmd, uilg fo;=ka j;djla isÿlsÍu fyd|gu m‍%udKj;a fuu m‍%;sldrh Ndú;d lrk úg, ysiflia ksIamdok fya;=fjka ysiflia u; f.dv.efik whym;a foaj,a jvd;a fyd¢ka bj;a ùulao isÿfjkjd


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය