HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Bathiya Speaks About Bellanwila walking tracks opening Deal  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

fn,a,xú, fjdalska g%ela újD; l< ix.Sf;g ,laI 276 .;a l;djg
Nd;sh ms<s;=re fohs - ùäfhda


fõ/ia .Õ jHdmD;sh wdrïNl W;aijh i|yd remsh,a fofldaá ye;a;Eyh ,laIhl uqo,la whlrf.k we;s njg m%pdrh jk mqj;g ckm%sh .dhl Nd;sh chfldä ms<s;=r ,nd§ ;sfí'


tys§ .S; .dhk lsÍu i|yd Nd;sh ika;=Ia fuid úYd, uqo,la whl<dhehs kef.k fpdaokdj Tyq úiska iïmqrKfhkau m%;slafIamlr ;sfí' fuys§ isÿjqfKa m%ix.hl .S; .dhk lsÍu fkdj fõ/ia .Õ jHdmD;sh iudrïNl W;aijh ixúOdkh lsÍu nj;a Tyq mjid we;'

fuu W;aijh ixúOdkh lsÍu wka;¾cd;sl uÜgfï m%ix. W;aij ixúOdkh lghq;= isÿlrk Showtown kue;s iud.u úiska isÿl< njo ckm%sh .dhl Nd;sh úiska fuys§ lreKq wkdjrKh lr ;sfí' ;u wdh;kfha ku fyda yß yeá fkdoek fuf,i jerÈ mqj;a m%pdrh i|yd idjoH lreKq fhdod.ekSu ms,sn| ish lK.dgqj m, lrk njo Tyq mjid ;sfí'


lsf,daóg¾ ;=kl N=ñ Nd.hl w,xldrj;a úÿ,s wdf,dalOdrdjka iemhSu" Yío úldYk hka;% Ndú;d lsÍu" úfYaI wdrdê;hkag j¾Idfjka wdrlaIdjk f,i wdik mekùu"  meñ‚ isá w;s úYd, ckldhg wdik mekùu" LED mqjre N=ñ Nd.h mqrdjg u. fomi m%o¾Ykh"  Èh u; mdfjk wdl¾YkSh fõÈldjla bÈlsßu" úÿ,s ckl hka;% fod<yla Ndú;d lsÍu hk úYd, jevfldgila fuys§ isÿl< njo Nd;sh mjihs' k¾;k lKavdhï" ix.S; lKavdhï" .dhl .dhsldjkaf.a isg ld¾ñlhka" ßhÿrka olajd úYd, msßilf.a odhl;ajh iy ;j;a iud.ï j, fiajdjka ,nd.ksñka fuu úYd, W;aijh id¾:lj ixúOdkh lsÍug lghq;= l< njo Tyq jeäÿrg;a mjid ;sfí'

tfyhska ;u wdh;kh b;d meyeÈ,sj iy úksúoNdjhlska fuys§ lghq;= lr we;s neúka fujeks mokï úrys; uv m%pdr j,g fkd/jfgk f,io Nd;sh i|yka lr we;'
  
Nd;sh mejiQ iïmq¾K úia;rh oek.kak my; ùäfhdaj krUkak''


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය