HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Your Waistline Will Decrease 1 Inch Daily  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

bÈßhg fkrd wd Worh fmfoi Èklg w., ne.ska wvqlr .ekSug kshu u.la''

fï fnfy;a jÜfgdarejg ia;+;s jkakg oeka ldka;djkag ;sfhk .eg¿jla jk Worh bÈßhg fkrd tafuka we;sjk wmyiq;djh u.yerjd .ekSug mq¿jka' fuu fnfy; idodf.k mdúÉÑ lsÍfuka ldka;djkag mq¿jka ;ukaf. bÈßhg fkrd wd Worh Èklg w., ne.ska wvq lr.kak'


fuu fnfyf;ka wmf.a YÍrfha ;shk w;sßla;hla jQ uy; iy c,h ;=rka lr oud fud,fha ;d¾lsl yelshdj" u;lh tajf.au lkaj, weiSfï mrdih iy weia fmkSfï mrdih jeälr fokjd'
fuu fnfy;a jÜfgdarej wmg idod .ekSug jqjukd jk my; oE b;du;a myiqfjka fidhd.ekSug yelshdj ;sfí'

• kejqï rdnq
• f,uka
• ó meKs

rdnq hkq b;d .=K t<j¿jls tu.ska w;Sidrh" ie,afudfk,a,d" laIh frda.h jeks ñksia isref¾ we;s fndfyda frda. j,g iqjh f.kfokjd' tfiau fndfyda mrfmdaIs;hska we;s lrk nelaàßhd úkdY lrñka ñksia isref¾ we;s frda. keiSug Wmldr fjkjd' tfiau th w.akahdYfha isg wdudYh yd nvje,a hqI yd tkaihsu iardjhg W;af;ackh jk mßÈ th wdydr Ô¾K wjhj j, ld¾hh o jeä ÈhqKq lr foa' tfiau yDoh iy ixirKh fukau wlaudfõ ld¾hh b;d fydÈka lsÍug WmldÍ fjkjd' uy¿ úfha miqjk mqoa.,hkag ;sfnk ikaê" fmaYS" fyda ;ka;=uh mgl ;=, fõokdj jk rEuál wd;rhsáia frda. ;;ajho u.yrjd .kak mq¿jka'


isref¾ nr wඞq lsÍug i|yd fuu fnfy;a jÜfgdarej iE§ug jqjukd jk oE

• rdnq 125g
• f,uka f.ä ;=kla
• ó meKs fïi yeÈ ;=kla

idod .kakd wdldrh
m<uqj rdnq fydog wnrd .kak' bka miqj .eTqre Ndckhla f.k thg f,uka f.ä ;=k iy rdnq lj,ï lr.kak' bka miqj thg ó meKs fïi yeÈ ;=k oud ,S yekaola wdOdrfhka fydog lj,ï lr.kak'

fuu wdldrhg isÿ l, miq Tn Tnf.a fnfy;a jÜfgdarej idodf.k wjikah'
Tn fuu fnfy;a jÜfgdarej ùÿre fcda.=jlg oud YS;lrKfha ;eîu b;du;a iqÿiqh'
by; lS wdldrhg Tn idod.;a fnfy;a jÜfgdarej Èklg fojrla Tn wdydr .ekSfï§ Tnf.a wdydr fõ, iu. tl f;a yekaola ne.ska wdydrhg tl;= lrf.k wdydrhg .kak'
fuh i;s ;=kla fkdlvjd wdydrhg f.k Tn Tnf.a bÈßhg fkrd wd Worh Èfkka Èk yels,S hk wdldrh Tnu ksÍlaIKh lrkak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය