HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Who is responsible for the injustice done to my son  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


uf.a mq;dg l< widOdrKhg
j. lshkafka ljqo@

w;awvx.=jg .;a mdi,a isiqjdf.a uj wihs


oreKq ókSurejl= fidhk wkaoñka ksjig lvd jeÿKq fldgfoKshdj fmd,sisfha ks,Odßka mdi,a YsIHhl= jQ ;u wysxil mq;%hd oeßh >d;k isoaêfha iellrejl= f,i w;awvx.=jg f.k rla‍Is; nkaOkd.dr.; lsÍfuka isÿ l< widOdrKhg j. lshkafka ljfrl= oehs tu isiqjdf.a uj jk fldgfoKshdj wlrka.y mÈxÑ mqIamd Y%shdks uy;añh úuikakSh'


17 yeúßÈ mdi,a YsIHhd bl=;a 16 jeksod ksjfia ksod isáh§ w;awvx.=jg .ekSug ksjig lvd jeÿKq fldgfoKshdj fmd,sisfha ks,Odßka lKa‌vdhula‌ lghq;= lr ;sìKs'

zzuf.a mq;d tod ksjfia ksodf.k isáfha'' fmd,sisfha ks,Odßka lKa‌vdhula‌ Wfoa mdkaor tlmdrgu ksjig meñKshd'' mia‌fia Tjqka mq;df.ka fkdfhl=;a foa úuik w;f¾ mq;df.a ldurh wjqia‌iñka Bhï fld< fyõjd'' ta mq;d u;al=vq mdkh lrk nj mjiñka'' t;a f.or ;snqKq Bhï fld<hla‌ keye'' mia‌fia Tjqka mq;dj wrf.k hkak .shd''

uu tÈku iji fldgfoKshdj fmd,sishg mq;d n,kak .shd'' ta;a orejd n,kakj;a fmd,sish ug bv ÿkafka keye'' fmd,sisfha ysgmq Wiia‌ ksOdßfhla‌ b;du fldamfhka my;a úÈyg ug neK jeÿKd''uu fmd,sisfhka wykafka wehs wmsg tfyu lf<a lsh,d'' uf.a mq;d jrola‌ lf<a keye'' ta nj uu ksjig wdmq fmd,sia‌ ks,Odßkag mqk mqkd lsõjd'' kuq;a Tjqka ug lka ÿkafka keye'' uyd ñks urefjla‌ wrka hkjd jf.a uf.a orejd wrf.k .shd''

uu fmd,sisfha uy;ajrekaf.ka wykafka tlu fohhs'' uf.a orejd ;ju;a wjqreÿ oyy;l mdi,a YsIHfhla‌'' fldfyduo fï jf.a wjudkhla‌ l<du Tyq iudchg uqyqK fokafka'' orejd ,nk jif¾ wfmdi Wiia‌ fm< jNd.hg fmkS isákjd'' uf.a orejd bf.kSug ola‍Ihs'' Tyq my jir YsIH;ajh mjd iu;a jqKq orefjla‌'' uf.a orejg wkd.f;a újdyhla‌j;a lr fokak ug neß jk ;;a;ajhla‌ ks¾udKh fõú'' talg j. lshkak fmd,sishg mq¿jkao

fldgfoKshdj wlrka.y .ïudkfha fiahd ifoõñ ÈhKshf.a isoaêh ms<sn| jeä ÿr f;dr;=re fidhd Bfha ^23 jeksod& Èjhsk jd¾;dlre tys .sh wjia‌:dfõ mqIamd Y%Shdks uy;añh fuu woyia‌ m< l<dh'

iuka .uf.a

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය