HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

The Yogurt Diet: Wipe Off 3KG In 5 Days  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Èk 5lska nr lsf,da.‍%Eï 3la wvqlr.kakg mq¿jka úÈyla
woy.kak neß úiañ; l%ufõoh


Èk mylska Tnf.a nr lsf,da .%Eï 5 la wvqlrkak mq¿jka lsh, lsõfjd;a Tn úYajdi lrk tlla keye' wo uu lshkak hk foa wyqõfjd;a Thd, uú;hg m;a jkq fkdwkqudkhs'

Tn jvd;a m‍%sh lrk fhda.Ü wkqNj lrk .uka" YÍrfha wkjYH nro wvqlr.kakg mq¿jka kï th fldmuK w.fkao @ wo ,smsfhka Tnj oekqj;a lrkafka fhda.Ü lk .uka nr wvqlr.kakd wdldrh ms<sn|jhs' ta i|yd Tn
l,hq;= jkafka wms ,ndfok Wmfoia j,g wkqj fhda.Ü wkqNj lsÍu muKhs'

WoEik wjÈ jQ ú.i f,dl= j;=r ùÿrejla ysia nv mdkh lsÍuo b;du;a jeo.;a nj m<uqj Tng u;la lrkakg ´fka'm<uq oji

WoEik wdydrh - iSks tl;= fkdlr idod.;a f;a fldamamhla iy fhda.Ü ñ,s,Sg¾ 300la'

oyj,a wdydrhg - t<j¨ iqma n÷kla iy fhda.Ü ñ,s,Sg¾ 300la'

miajre 5 - fhda.Ü ñ,s,Sg¾ 300la iy Tn leu;s m<;=rla

rd;‍%S wdydrh - t<j¨ iqma n÷kla iy fhda.Ü ñ,s,Sg¾ 300la

kskaog hEug m‍%:uj iSks tl;= fkdlr idod.;a f;a tlla iu. úh,s ñ§ f.ä 3la mßfNdackh lrkak ^m<uq ojig muKla fkdfjhs Èk 5 gu wod< fõ


fofjks" ;=kafjks" y;rfjks iy miafjks oji

WoEik wdydrh - iSks fkdue;sj ilid.;a f;a tlla iy fhda.Ü ñ,s,Sg¾ 300la' fhda.Ü tlg 'wholegrain cereals' fïiye¢ 3lao tl;= lrkjdkï jvd;a fyd|hs' tjeks ksIamdokhla iqmsß fj<| i,lska Tng ,nd.kakg mq¿jka'

oyj,a wdydrh - t<j¨ iqma n÷kla" fhda.Ü ñ,s,Sg¾ 300la" iy leu;s m,;=rla'

miajre 5 - iSks fkdue;sj ilid .;a f;a fldamamhla" fhda.Ü ñ,s,Sg¾ 300la iy m,;=rla'

rd;‍%S wdydrh - ;ïnd.;a ud¿ fm;s lsysmhla" ng¾ fïiyekaola tl;= fldg ilid.;a i,dohla iy iSks tl;= fkdlr ilid.;a m,;=re hqI tlla'

fïoh rys; ^kka *eÜ& fhda.Ü ksIamdokhlau f;drd.kakjdkï Tng jvd;a fyd| m‍%;sm, ,nd.kakg mq¿jka fõú'

fï úÈhg ojia 5la Tn wdydr md,kh lrk úg Tfí YÍrfha wkjYH nßka lsf,da.‍%Eï 3la muK wvqfjkjd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය