HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Strange Cafe from Japan  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Deranafukak cmdkfha wuq;= lvhla
fl,af,laf. w; Wv úkdähla ksod.;a;;a ,xld remsh,a j,ska 3400 hs


cmdkh lshkafka f,daflfha we;s w;s ÈhqKq rgla' ;dlaIKh w;skao fjk lsisÿ rglg ,.d úh fkdyels f,i ÈhqKqjlao ,nd we;s cmdkh iudc iïnkao;d" mjq,a Ôú;h jeks foa w;ska isákafka b;d my, uÜgul nj iudc úYaf,aIlhkaf.a u;hhs' m%Odku fya;=j úh yelafla ñksiqkaf.a ld¾h nyq, njhs' lsisÿ wu;r fohla foi wjodkh fhduq lsÍug fkdyels f,i fuu ld¾h nyq,;djh' ishÆ
fokdu fj,df.k we;' wuq;a yeu fjf,au wÆ;ska is;k cmkd fuhg úiÿula f,i zcuddle cafeZ f,i kjd;eka ixl,amhla w;ayod n,d ;sfhkjd' b;d flá l,lska ckmaßh fj,d ;sfhk fuu zcuddle cafeZ ld¾h nyq, Èkhl ksudfõ§ ,iaik fl,af,laf.a w;a fol u; mdßfNda.slhkag ksod.ekSug i,ihs ' fuu lef* cmdkfha yÿkajkafka Soineya tkï tlg ksod .ekSfï lv lsh,hs'2012 jif¾ fgdalsfhda kqjr wlsynrd j, újD; l, fuu tlg ksod .ekSfï lv .dia;= wh lrkafka úkdä iy meh .kakg wkqjhs' úkdä 20l ld,hla w; Wv ksod .ekSug fhka 3000la - ,xldfõ uqo,ska remsh,a 3400 jf.a .dkla jeh fjkjd' marOdk fiajdj, .Kka n,kakflda' yenehs lsisÿ ,sx.sl l%shdjla lsÍug fuys wjir ke'

úkdä 20 - fhka 3"000
úkdä 40 - fhka 5"000 ^fhka 3"000 m<uqjr mdßfNda.slhkag &
úkdä 60 - fhka 6"000
meh 2 - fhka 11"000
meh 3 - fhka 16"000
meh 4 - fhka 20"000
meh 5 - fhka 25"000
meh 6 - fhka 30"000
meh 10 - fhka 50"000

ñg wu;rj úfYaI fiajdo ksfhkjd'

1' fl,af,laf. w; Wv ksod .kak úkdä 3 - fhka 1"000
2' fl,a,g lsh,d TÆj w;.d .kak úkdä 3 - fhka 1"000
3' tlsfkld Èyd n,df.k bkak úkdä 1 - fhka 1"000
4' ll=,a uidÊ tlla ,nd .kak úkdä 3 - fhka 1"000
5' ll=,a uidÊ tlla ;uka fl,a,g fokak' úkdä 3 - fhka 2"000
6' fl,a,f. Tfvdlal=fj ksod .kak úkdä 3 - fhka 1"000
7' fl,a, ;ukaf. Tfvdlal=fj ksod .kak' úkdä 3 - fhka 2"000
wu;r /lshdjla f,i nojd .kakd ldka;djkag mehlg fhka 3500 o fiajd ia:dkfhka f.ùï lrhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය