HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Seya Sadewmi murder: Suspects further remanded  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


fiahd >d;khg ielmsg w;awvx.=jg .;a isiqjd iy tlaore mshd h<s ßudkaâ
iellrejkag Èk ;=kla fmd,sisfhka .y,d


fldgfo‚hdfõ" nv,a.u fiahd oeßhf.a >d;kh iïnkaOfhka ielmsg ßudkaâ Ndrfha isák mdi,a isiqjd we;=¿ uq,a iellrejka fofokd Tlaf;dan¾ 2 jeksod olajd h<s ßudkaâ lrk f,i ñkqjkaf.dv ufyaia;%d;a ã'ta'rejkam;srK uy;d wo ^28& ksfhda. lf<ah'fuu isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIK mj;ajkafka fldgfo‚hdj fmd,sisho ryia fmd,sisho hk m%Yakh ufyaia;%d;ajrhd u;= lf<ah' wo ryia fmd,sish Widúhg meñK isáfha ke;'fkdmeñŒug fya;=jlao olajd ;snqfKao ke;'

<uhd wem u; uqodyßkakehs Tyq fjkqfjka fmkS isá oi fofkla muK kS;s{jre b,a,d isáhy'

fldgfo‚hdj fmd,sia ia:dkdêm;s Bg úreoaO úh' ã'tka'ta cdk mÍlaIK jd¾;d ,eî ke;ehso ,efnk;=re Tjqkag wem fkdfokakehso Tyq b,a,d isáfhah'

kS;s{jreka túg lshd isáfha tfia kï cdk mÍlaIK i|yd f,a ,nd.;a fiiq iellrejkao ßudkaâ lrk f,i fmd,sish b,a,d we;ao hkakhs' fuu fofokdj Èk ;=kla fmd,sisfha r|jdf.k myr§ we;ehs kS;s{jre lSy'

 Tjqka jydu ó.uqj wêlrK ffjoH ks,Orhd fj; fhduq lr jd¾;djla ksl=;a lrkakehs ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. lf<ah' ufyaia;%d;ajrhd mejiQfha fmd,sish yd ckudOH fï isoaêfha§ b;d j.lSfuka lghq;= l< hq;= njhs' tfia fkdl< fyd;a iellrejkag ;on, widOdrKhla isÿjkq we;ehs ufyaia;%d;ajrhd wjOdrKh lf<ah' ;udg wem §fï n,hla ke;ehso ;udg l< yelafla idlals ke;akï uqod yeÍu muKla hehso ufyaia;%d;a lSfõh'

fï isoaêh iïnkaOfhka ;j;a iellrefjlao ßudkaâ lr isáhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය