HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rasa Katha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


uu lvq,af,ka mkskfldg ;uhs kx.S ;=k jeÿfka

Th fmd,af,a w.g rn¾ tlla od.kakflda

lshkak neyefka i¾'''''W! msiaidfka
uu lvq,af,ka mkskfldg ;uhs kx.S ;=k jeÿfka

fïl Wfka weïvd la,dia hk ojiaj,' ojila
Tfydu la,dia hkak ,Eia;s fj,d fj,dj
neÆju álla ú;r mrlal= fj,d Æ' b;ska lä
uqäfha weo me<of.k tfyu f.oßka t,shg
neiai Æ' mrlal= fj,d ksid ÿjf.k ÿjf.k
.syska lvq,af,ka mekak Æ'
fldfydu yß mekmq .ukau jf.a w,a,mq f.or
k.d weïvj oel, weyqj Æ weïv whsfha fj,dj
lSho @ lsh,'
uu lvq,af,ka mkskfldg ;uhs kx.S ;=k
jeÿfka lsh, weïv fyóg udre Wkd Æ'

Th fmd,af,a w.g rn¾ tlla od.kakflda

isßmd, iy ìß| nia fyda,aÜ tfla nia tl tklï
n,ka bkakjÆ'''
ta vn, ú;rla fkfuhs fka mäfm< jf.a <uhs
wg fofkl=;a t,a,f.kÆ bkafka'
´ka b;ska n,ka bkakjd nia lÜgla ;du wdfõ
kEÆ
Th w;f¾ wkao ukqiaifhl=;a tkjÆ fndfydu
wudrefjka wr wkaO lÜáh mdr fydhd.kak
mdúÉÑ lrk lKje, ;sfhkafka'' wdka tll=;a
jk jk''
fuyu n,ka bkak fldg bkak fldg nia tlla
wdjÆ .ulg mgjf.k''''
b;Ska fldkaod ioafo od, lsõjÆ''
;j fokafklag ú;rhs hkak mq¿jka Bg jvd
odf.k .syska ug ov lkak nE lsh,
oeka ulalhs lrkafka <uhs ál y,, hkak he"
fldfydu fldfydfuka yß <uhs álhs .Eksjhs
nia tlg od,d wkaO ukqiaihj;a fIama lrf.k
mhska hkak fiÜ lr .;a;Æ''
wkaO ukqiaihd fmd,af,ka mdrg wek wek ála
ála ála ioafo;a odf.k biairyg hkjÆ ''' fï
ioafoa isßmd,g fyk jd;hla WkdÆ
isßmd,^ fudkdo wkal,a Th fmd,af,a w.g rn¾
tlla od.kakflda''' Th ála ála ioafoa wks;a
ñksiaiqkag lrorhsfka''
wkaO ukqiaihd ^ Wn uf.ka wy.kak tmd f;da
ug lshkafka nka'''' Wn l,ska Th jefâ lr,d
;snqk kï wms fokaku mhska lÜg lkafka
kefka''''


lshkak neyefka i¾'''''W! msiaidfka

tod msiaika fldgqfõ uyd ld,f.daÜáhla' .yl
w.a.siaigu ke.s msiafila ìug neiSu mar;slafIam
lrñka f,dl= l,n,hla we;s lrñka ysáhd' Tyqj
ìug niaijd.ekSug .;a ish¿ W;aidyhka
wid¾:l jQ ;ek marOdk ffjoah ks,Odßjrhd
fmdrjla f.kajdf.k .ig lsysmjrla jefrka
flgqfõ msiaid úkdä myla we;=,; .iska
fkdneiafid;a" Tyq;a iu.u .i lmdouk njg
;¾ckh lrñks'
;mamrfhka ;mamrh f.fjñka úkdämy wjika
jQjd' kuq;a msiaid ;ju;a .iuqÿfka'''''"
fufõf,a bÈßhg meñKs fjk;a msiafila
marOdk ffjoah ks,Odßjrhd w;jQ fmdrj f.k
.ig flàug ieriqkd muKs" l,ska lS msiaid
weis,a,lska .iska nei wE;g Èj.shd' uy;a
mßYaruhlska Tyq w,ajd.;a ffjoah ks,Odßjrhd
fufia weiqjd'uu .y lmkfldg fy,jqfkaj;a ke;s
;uqfia'''" wehs wr ukqiaihd fmdrj w;g
.kakfldgu .fyka neye, Èõfõ'''@ wfka t;fldg msiaid fndfydu wyskail úÈyg
fufyu W;a;r ÿkakd" lshkak neyefka i¾'''''W! msiaidfka'''

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය