HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Natural Healthy Juices and Smoothie to Cure & Reduce Arthritis Pain  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 
wd;rhsáia fõokdj uÜgq lrk úYañ; iajNdúl mdkhla

wd;rhsáia lshkafka fï fjkfldg f,dj mqrd ñ,shka .Kkla msvd úÈk frda.hla' fuu frda.h je<ÿKq whg ks;r we;sjk bji.kak neß fõokdj yd bÈuqï ;;a;aj j,g iqj fok 100] iajdNdúl fnfy;la f.or§u yok yeá wo
lsh,d fokakï' ta jf.au fï yok fnfy; Èkm;d mdkh lsÍu ;=,ska Tnj ksfrda.su;a ùu;a isÿ fjkjd
fi!LH iïmkak wdydr yd hqI j¾. Tfí lEu fïihg tl lr .ekSu ;=,ska ;uhs Tng mq¿jka fjkafka fï wd;rhsáia frda. ,laIK u.yer .kak' ta ioyd Tfí wdydr fõ,g carotenoids yd quercetin lshk fmdaIK ix.gl foflka mßmq¾K t<jÆ yd m,;=re tl;= lr .kak ´fka' jÜglald - lerÜ - lsú - wem,a lelsß - foys - yß; f;a - ksú;s jeks ;o fld, mdg m,d j¾. jf.a foaj,a by; lS fmdaIK ix.gl j,ska iukaú;hs' fuu.ska wd;rhsáia u.ska we;slrk ;on, fõokd yd bÈuqï ;;a;aj ke;s lrkjd'
 

wkakdis lshkafka;a wd;rhsáia frda.Skag yq.dla fydo lEula' tys ;sfnk Bromelain lshk tkaihsuh u.ska wd;rhsáia u.ska we;sjk fõokdj ke;s lrkjd' úh,s ly yd b.qre lshkafk;a fydo fõokd kdYl jf.au m%n, m%;sTlaisldrl .=Khla ;sfhk wdydr j¾.' yß wms oeka n,uq fï l;d lrmq o%jH yd ;j;a o%jH fhdod f.k wd;rhsáia fõokdj keiSu ioyd úYañ; mdkhla f.or§u yokafka fldfyduo lsh,d

wjYH o%jH

uymg we.s,a, muk m%udKfha b.qre lene,a,la
w.,a tl yudrla muK È. ly lene,a,la
fmd;= yer.;a yd l=vd len,s j,g lmd .;a Cucumber $ lelsß f.ähla
fydÈka fidod f.k fmd;= yer .;a uOHu m%udKfha lerÜ w, 3la
wdkakdis len,s fldamam 2la
 


yß oeka fï fiaru tlg od,d fydÈka blender lrkak j;=r oeóu wjYH fjkafka kE' fudlo lelsß j, wjYH j;=r m%udKh ;sfhkjd' fïl ojilg mdrla yod f.k fndkak' Tfí wd;rhsáia ksid YÍrfha we;sfjk fõokd iukh fõú' ta jf.au Tfí YÍrh fjk;a f,v j,skq;a wdrlaId lrdú'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය