HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Missing Girl's Dead Body Found at Kotadeniyawa  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana

.ïmy fldgfoKshdfõ
w;=reoka ±ßhf.a
u< isrer yuqfõ


Bfha WoEik isg w;=reokaj isá nj mejiqK .ïmy fldgfoKshdj m%foaYfha mia yeúßÈ ±ßh ms<sn| fmd,sia mÍlaIK isÿfjñka mej;s w;r wo WoEik wef.a ksrej;a u< isrer ksjig hdno fmfoil we<l bjqrl ;sî fidhdf.k ;sfnkjd'
fiahd if|õñ kue;s fuu ±ßh orejka ;sfofkl=f.ka hq;a mjqf,a uoaÿuhd jQ nj mejfia' weh fmr mdi,a isiqúhls'
fldgfo‚hdj mdf¾
nv,a.u" wlrx.y" je,smdf¾ msysá wef.a ksjfia§ weh w;=reokaj
;snqfka fmf¾od rd;%S ld,fha ñ;a;Ksh wi< ksodisáh§h' uj" mshd we;=¿ mjqf,a idudðlhska 06 fokd iu. weh ksjfia jdih l<d'
fmf¾od rd;%sfha fï oeßh ish ifydaorhska iu. rEmjdysksh krUd rd;%S 8'30g muK kskaog f.dia ;snqKs'oeßh kskaog hk úg wef.a mshd ksjfia fkdisá w;r uq;a;Kqjka yd ñ;a;‚h wjux.,Hhlg iyNd.S ù wdmiq meñfKk úg rd;%S 10'10 muK jQ nj jd¾;d jqKd'


ta jk úg;a ksjfia m%Odk msúiqï fodr h;=re fkdoud ;snQ w;r Tjqka ksjig we;=¿ jQ miq;a wef.a mshd meñfKk f;la fodr.=re fkdoeuQ nj ksjeishka mejiqjd'

flfia fj;;a weh rd;%sfha w;=reokaùu .ek ksjeishkag kskõjla ;snqfka ke;'
miqod WoEik ksjeishka wehj fiùfï§ weh ksjfia fkdue;s nj ;yjqre jqKd'

isoaêh jd¾;dùu;a iu. mÍlaIK werUQ fmd,Sish ks, iqkLhskaf.a iyh ,nd.;a úg iqkLhd ksjfia isg ógr 100la muK bÈßg;a ;j;a ógr 100la muK miq mig;a f.dia k;r ù ;snqKd' ta .ek fidhkakg Bfha fmd,sia lKavdhï lsysmhlau W;aidy l< w;r wef.a u< isrer yuqjqfka wo WoEikhs'

oeßhf.a ksrej;a u< isrer ksji wi, wlrx.y iuQmldrh bÈßmsg msysgd we;s nj lshk wrúkaoj;a; wef<a bjqrlska yuqù we;' oeßh lsishï wfhl= >d;kh lrkakg we;ehs fmd,sish iel lrk w;r iellrejka fidhd fmd,sish mÍlaIK wrUd we;'
2010 jif¾ iema;eïn¾ ui 16 jk od Wmka fiahd if|õñ miajk Wmka oskhg osk lsuysmhla ;sìh§ fua wdldrhg wudkqIsl f,i >d;kh lr ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය