HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Magical remedy to Treat All Diseases  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


iEu f,vlau iqj lrk ueðla fnfy;
iqÿ ¿Kq j,ska rdclSh fnfy;la


iqÿ ¿Kq fndfyda .=K we;s fohla lsh, Thd, yefudau okakjfka' oeka wms lsh, fokafka fuu iqÿ ¿Kq j,g ;j;a foj¾.hla tl;= lr,d yo .kak b;d jákd fnfy;la'1' wê reêr mSvkh

Tn wê reêr mSvkh fhka fmf,kjdkï iqÿ ¿Kq j,ska reêr mSvkh wvq lrhs" reêr mSvkh md,kh lrk ksid reêr mSvkh jeäùu j,lajhs'

2' uydka;% iy wdudY ms<sld

ks;ru iqÿ ¿Kq mdúÉÑh uydka;% iy wdudY ms<sld ie§u wju lrk w;r Ök m¾fhaIlhkag wkqj iqÿ ¿Kq ìlalla Èkm;d mdúÉÑh u.ska mqria:s ms<sld wjodku 50] lska wvq lrhs'

3' reêr kd, isyska ùu
reêr kd, isyska ùu ksid fldf,iagfrda,a yd le,aishï ;ekam;a ùul§ Ouks ì;a;s >k fõ' tuksid yDohdndO iy wd>d; ie§ug we;s wjia:dj jeä lrhs' fuu ñYarKh mßfNdackh fï ;;a;ajhkag tfrysj igka lrhs'

fuys .=Kdx. n,kak

fuu ñY%Kh mßjD;a;Sh wkqmd;h Yla;su;a lrhs' jeä nr we;s YÍr j,g WmldÍ fjhs' mdúÑÑh u.ska le,ß oykh jeä lr nr wvq lsÍug Woõ fõ' úgñka ì iy îgd leráka YÍrhg Wrd .ekSu jeä ÈhqKq lrhs'

.ïñßia - Tnf.a Wodrfha krl nelaàßhd yd igka jÈk neúka" Tnf.a wdydr Ô¾K moaO;sh i|yd b;d m%fhdackj;a jk w;r wdudY .Eia yd bÈóu j<lajhs'

ñY%rKh m%;sTlaisldrl iy Ydl ridhksl j,ska nyq, ksid wys;lr iy ms<sld ldrl iu. igka lr we;sùu wju lrhs'

oeka n,uq fuh iod .kakd úÈh

- iqÿ<QKq ìla 10la
- .ïñßia weg álla
- ó meKs wjqkai 17la

iqÿ<QKq iqoao lr folg ;,d .kak' fmdä fnda;,hlg oud ó meKs ál tl;= lr.kak' wjidkfha .ïñßia weg ál tl;=lr ojia 5 muK ;nkak'

iEu WoEik ilia lr.;a ñY%rKfhka fïi yekaola mdúÑÑ lrkak' iqÿ<QKq lE,a,la iy .ïñßia weghla o tlg mßfNdackh lsÍug j. n,d .kak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය