HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

YsIaKfha msysgk Yql%dKq ixi¾.fha§ fhdaksh ;=,g fyd¢ka msysksh yels fia idod.kakd wdldrh

ore M, fkdue;s .eyeKqkag oreM, ,nd.ekSfï yelshdj jeäjk l%uhla ms<sn|j kj;u m¾fhaIKlska ;yjqre lerf.k we;' m¾fhaIlhka mjikafka fmdaIHodhS ix>glhla jk ,sfldfmaka msßñkaf.a Yql%dKq ixLHdj ishhg 70la olajd jeälsÍug fya;=jk njhs'

;lald,s j, fuu ix>glh mj;sk nj m¾fhaIlhka mjihs'''Tysfhdays ls,sfjka',ka' frdayf,a m¾fhaIKhlska fï nj
;yjqre lrf.k we;s w;r Tjqka ;u m¾fhaIKhg fmr isÿlrk


,o wOHhk 12 l o;a; o iudf,dapkh lr ;sîu úfYaI;ajhls' m¾fhaIlhka lKavdhu mjikafka n%s;dkHfha muKla újdy fcdavq yhlska tllg oreM, fkdue;s njhs' oreM, ,nkafka ldka;djka neúka fmdÿ u;h jkafka orejka ySkùu mj;afka ldka;djkaf.a njhs' tfia jqj o oreM, fkdue;s ùfï yß wvlg jvd j.lsjhq;af;a msßukaf.a Yql%dKq l%shdldÍ;ajh nj o ;yjqre lrf.k we;'

;lald,sj, wvx.= ,hsfldfmaka u.ska Yql%dKq .Kkh ÈhqKq jk nj;a tys ixfiapkh i|yd msyskd hdfï yelshdj tu.ska jeäjk nj;a fidhdf.k we;' fuu wOHhkfha m%OdkS laf,j,ka' úfYaI{ frdayf,a m%ckl úoHdj iïnkaO ffjoH uOHia:dkfha wOhlaI wfYdal wd.¾j,a mjikafka ,hsfldfmaka j,ska mqreIhkaf.a m%ckl bkao%shj,g jk jeä m%;s,dNhla ,efnk njhs' wfkla wOHhkfhka fmkSf.dia we;af;a Yql%dKq ksmojk mqriaÒ .%kaÒfha frda.fhka u¾Okh lrk nj;a tu .%kaÒfha ms<sld iE§fï wjodku wvqlrk nj;ah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය