HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Home remedies for bad breath from mouth  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana


lg .| .ykjo @
fukak úiañ; iajNdúl w;afnfy;a yhla


msßila bÈßfha l;d lrk úg§ uqLh jidf.k l;d lsÍu iuyrekaf.a isß;hs' wehs lsh, ne,skï ;udf.a lfÜ .| wka whg fkdoefkkak ;uhs tfyu lrkafka' b;ska nyq;rhla uqyqKmdk fï wmyiq;djhg b;d id¾:l f,i lg .| fkd.ykjg f,fyisfhka myiqfjka fidhd.; yels iajNdúl w;a fnfy;a yhla .ek ;uhs fï lshkak hkafka' Thd,;a fï l%ufõoh wkq.ukh lr,d n,kakflda'
1' l=re÷

l=re÷ j, wvx.= Cinnamic Aldehyde kï iajNdúl f;,a lg .o .eiSu kj;ajkjd fukau nelaàßhd j¾Okho wvd, lrhs'
l=re÷ fïi ye§ 1la j;=r fldamhlg oud WKq lrkak'
tkid,a áll=;a mqÆjkakï tl;= lrkak'
uola Wl= jkf;la r;alr ujq;a fjdIa tlla f,i mdúÉÑ lrkak'

2' W¿yd,a

W¿yd,a mdkh lsÍu mSki u.ska we;slrk lg .o .eiSu kj;d oeóug Wojq fjhs'
W¿yd,a fïi ye§ 1la j;=r fldamhlg oud WKq lrkak
uola Wl= jkf;la r;alr Èkm;d f;a fndkjd jf.a mdúÉÑ lrkak'

3' lrdnq keá

lrdnq keá j, we;s m%;snelaàßhdldrl lg .o .eiSu kj;d kejqï iqiqula ,nd fohs'
lrdnq keá lE,s lSmhla fydÈka imkak' úkdä lSmhlska kejqï iqiqula ,nd fohs
j;=r fldamamhla W;=rjd l=vq lr.;a lrdnq keá álla tl;=lr úkdä 5-10 la ;eïfnkak yßkak' f;a f,i fyda ujq;a fjdIa tlla f,i Èklg fojrla mdúÉÑ lrkak


4' f,uka hqI

f,uka hqI j,ska lg fia§u w;S;fha isg l, m%;sl¾uhla' f,uka j, we;s weisâ nelaàßhd j¾Okh kj;d ouhs' tys we;s ms%hlr iqjo ÿ.o j,lajhs'
f,uka hqI fïi yekaola j;=r ùÿrejlg ñYar lr lg fidaokak' ÆKq álla leu;skï tl;= lr.kak' fuu.ska lg úh,suo j,lajk ksid lg .o .eiSug we;s wjia:d wvq lrhs'

5' mdia,s

mdia,s j, wvx.= yß;m%O lg .o .eiSu kj;d oeóug Wojq fjhs'
wÆ;a mdia,s fld< ìola fydÈka imkak' mqÆjkakï mdia,s fld< úkdlsß j, Tnd imkak
mdia,s fld< álla wUrd hqIau ál fndkak' fuh wdydr Èrúugo Wojq fjhs'

6' uyÿre


uyÿre j, wvx.= úYìI kdYl .=K nelaàßhd iu. igka lr lg .o .eiSu md,kh lrhs'
uyÿre fïi yekaola lgg oud fiñka imkak'
uyÿre fïi ye§ 1-2 la WKq j;=r fldamamhlg oud ál fj,djlska f;a fndkjd jf.a mdúÉÑ lrkak'
fï l%ufõohka ish,a,u fyda tlla fyda Ndú;d lr lfÜ ÿ.| ksÜgdjgu ke;s lr.kak mq¿jka'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය